Found: 667  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คอนซัลแทนท์ออฟเทคโนโลยี, 2539.
เลขเรียกTD897 ร451น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่จากกิจกรรมเหมืองหินปูน โรงโม...
พิมพลักษณ์สระบุรี : บริษัท ศูนย์คุณภาพและความปลอดภัย, 2537
เลขเรียก304.2 ร26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลกระทบและแนวทางการฟื้นฟูลำน้ำพอง-ชี-มูล อันเกิดจากปัญหาน้ำเสีย : รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานฉ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2537.
เลขเรียกTD730 ก522รก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลกระทบและแนวทางการฟื้นฟูลำน้ำพอง-ชี-มูล อันเกิดจากปัญหาน้ำเสีย : รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานฉ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2537.
เลขเรียกTD730 ก522รข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลกระทบและแนวทางการฟื้นฟูลำน้ำพอง-ชี-มูล อันเกิดจากปัญหาน้ำเสีย : รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานฉ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2537.
เลขเรียกTD730 ก522รค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเทคโนโลยีในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการอุตสาหกรรม / สนธิ คชวัฒน์, ขนิษฐา ทักษิณ
ชื่อผู้แต่งสนธิ คชสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2542.
เลขเรียกTD194.68.T5 ส192ค 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของบุคคล...
ชื่อผู้แต่งโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของบุคคลากรด้านการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของบุคคลากรด้านการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย 2553
เลขเรียก634 ค961
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสำหรับติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก โครงการประเภทโรงงานเยื่อกระดาษ/โรงงานน้ำตาล / กองวิเค...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร, 2543.
เลขเรียกTD195.P37 ค695 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบจากการขยายภาคอุตสาหกรรมต่อประชาชนในเขตพื้นที่มาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง / ระดม รุ่งรัต...
ชื่อผู้แต่งระดม รุ่งรัตน์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลกระทบสภาพเศรษฐกิจ-สังคม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมบริเวณเขตอุตสาหกรรม จังหวั...
ชื่อผู้แต่งธนพรรณ สุนทระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ; สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกHD60.5.T5 ธ152,333.714 ธ152ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากโรงงานอุตสาหกรรม/นิคมอุตสาหกรรม ประเภทอุตสาหกร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร, [2540-2548]
เลขเรียกTD194.68.T5 ค961
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพจากการท่องเที่ยวและนันทนาการ / ดนัย บวรเกียรติกุล.
ชื่อผู้แต่งดนัย บวรเกียรติกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549.
เลขเรียกTD194.6 .ด36 2549,363.7 ด15ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสำหรับติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการประเภทโรงงานเยื่อกระดาษ/โรงงานน้ำตาล / กองวิเค...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543
เลขเรียกTD194.6 น94ค7 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรม/นิคมอุตสาหกรรม ประเภทอุตสาหกรร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, [2545?].
เลขเรียก628.5 ค961 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ "การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากอุตสาหกรรม" / นันทวรรณ วิจิตรวาทการ .....
ชื่อผู้แต่งนันทวรรณ วิจิตรวาทการ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย], 2553
เลขเรียกRA576.7.T5 น63 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา