Found: 49  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานทอผ้าและฟอกย้อม / สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. [text]
ชื่อผู้แต่งสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สสวท.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.). 2544.
เลขเรียกTD745 ค695ก 2544,628.16 ส16ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษามาตรการควบคุมภาวะมลพิษและผลกระทบที่อาจเกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยเคม...
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525.
เลขเรียกTD899.F47 ร451 ล.1-4 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาสำรวจการใช้ประโยชน์ของเสียและการสอนปริมาณของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครแ...
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหการณ์การเกษจรแห่งประเทศไทย], 2536.
เลขเรียกTD897.5 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม เขตอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี / ศุ...
ชื่อผู้แต่งศุภเดช ม่วงนวล.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี, 2549.
เลขเรียกHD60.5.ท92ร8 ศ74,Res 670 ศ691ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการคำนวณเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน / [ทีมงานผู้จัดทำ สุชาติ เหลืองประเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนมลพิษดิน สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม, 2554.
เลขเรียกTD 878 ค695 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสำรวจและตรวจสอบการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินจากการประกอบอุตสาหกรรม / ส่วนมลพิษของดิน กรมโรงงา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมฯ, 2553.
เลขเรียกTD878 ค695,363.7396 ก169ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสำหรับติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการประเภทโรงงานเยื่อกระดาษ/โรงงานน้ำตาล / [จัดทำโ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2543]
เลขเรียกTD899.S8 ค695 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน จากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้...
พิมพลักษณ์[ฉะเชิงเทรา] : บริษัท, 2555, [2012]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม / กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2548.
เลขเรียกTD 194.4 ต367 2548,363.731 ก444ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลกระทบของการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแป้งข้าว = Impact Assessment o...
ชื่อผู้แต่งปิยธิดา สนิทไชย
พิมพลักษณ์2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้แหนแดงเพื่อบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปไก่ / รณัย แจ้งวัฒนะ
ชื่อผู้แต่งรณัย แจ้งวัฒนะ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา