Found: 3,022  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิจิตรสาร เล่มที่ 3 / พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ.
ชื่อผู้แต่งวิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง, 2441-2505.
พิมพลักษณ์พระนคร : ดรงพิมพ์มงคลการพิมพ์, 2508.
เลขเรียกAC159 ว565
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาฐกถาชุด "สิรินธร". ชุดที่ 1 (ครั้งที่ 1-5)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมนุมปาฐกถา / ดิเรก ชัยนาม
ชื่อผู้แต่งดิเรก ชัยนาม 2447-2510.
พิมพลักษณ์พระนคร : บรรณาการ, 2501.
เลขเรียก304 ด31ชก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมปาฐกถาและข้อเสนอเพื่อการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ / กองบรรณาธิการ, สุณี วงศ์คงคาเทพ, บำรุง ตนะวัฒนา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข, 2544.
เลขเรียกWA9 ร156 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารคดี และสิ่งน่ารู้จากปาฐกถาและคำบรรยาย : ชุดที่ 2 / ของ หลวงวิจิตรวาทการ.
ชื่อผู้แต่งวิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง, 2441-2505.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2516.
เลขเรียกPL4209.ว6 ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมนุมปาฐกถา / ภิกขุ ปัญญานันทะ
ชื่อผู้แต่งปัญญานันทภิกขุ, 2454-
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2511.
เลขเรียกBQ7210 ป524ช 2511
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมนุมปาฐกถาชุดพุทธธรรม / ของ พุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2517.
เลขเรียกBL1455 พ44ชม 2517,294.304 พ44ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมนุมปาฐกถาชุดพุทธธรรม / พุทธทาสภิกขุ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2537]
เลขเรียกBQ4190 พ7ช7 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมปาฐกถา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิวพร ; 2503.
เลขเรียกBQ5500 .ธ48
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมปาฐกถา.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2510.
เลขเรียกBQ5500 .ธ48 2510
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาฐกถาธรรม เล่ม 3 / กรมประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2525.
เลขเรียกBQ4165 ส691 ล.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน : ปาฐกถาโดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา / จัดโดย สถาบันคลั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2548
เลขเรียกHC79.E5 ก494 2548,338.9 ส843ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาฐกถา อาจารย์หมอ. เล่ม 1 / ประสพ รัตนากร
ชื่อผู้แต่งประสพ รัตนากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิจัยประสาท ในพระบรมราชูปถัมม์, 2551.
เลขเรียกBF575.H27 ป393ป 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมปาฐกถาการบริหารการพัฒนา : ปาฐกถาพิเศษเพื่อการบริหารการพัฒนาประเทศไทย / บรรณาธิการ ณดา จันทร์สม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา