Found: 973  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาชายแดนไทย - มาเลเซีย [จุลสาร]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2541 : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ / ศูนย์อำนวยการบริหารจังห...
ชื่อผู้แต่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้.
พิมพลักษณ์ยะลา : สงขลากรีนกรุ๊ป, 2541.
เลขเรียก353.3 ศ181ส 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2542 : บทความพิษเศษจังหวัดชายแด...
ชื่อผู้แต่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้.
พิมพลักษณ์ยะลา : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2542.
เลขเรียก353.3 ศ181ร 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาชายแดนไทย-มาเลเซีย : รายงานการศึกษา / โดย ศูนย์ศึกษาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์กทรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545
เลขเรียกJX1579.5 ม56 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่อง การวิจัยสำรวจเอกสารการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระหว่าง พ.ศ.2521-253...
ชื่อผู้แต่งรัชนี กัลยาณวุณาวุฒิ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ? : ม.ป.พ., 2533?]
เลขเรียกDS588.ต8 ร62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาเขตแดนไทย-มาเลเซีย บริเวณปากแม่น้ำโก-ลก เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ / โดย พล.ต. สมพงษ์ ไกรสรรณ์
ชื่อผู้แต่งสมพงษ์ ไกรสรรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2536
เลขเรียก320.12 ส263ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข : สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / สภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุ...
พิมพลักษณ์ยะลา : สภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2551.
เลขเรียก303.625 ส 131 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาเรื่องปัญหาชายแดนไทย-มาเลเซีย / โดย ศูนย์ศึกษาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์ศึกษาการระหว่างประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
เลขเรียกDS575.5.M3 ม56,327.5930595 ม361ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐ ความสมัยใหม่ และพื้นที่หลังสมัยใหม่ : การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน / จามะรี เชียงทอง ; ผู้ช่วยวิ...
ชื่อผู้แต่งจามะรี เชียงทอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
เลขเรียกJQ1745 จ6ร 2560,ภน 341.42 จ2611ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ชายแดนและปัญหาเขตแดนไทย-พม่า บริเวณแนวเทือกเขาแดนลาวและถนนธงชัย / ไชยณรงค์ ป...
ชื่อผู้แต่งไชยณรงค์ ปุยอรุณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
เลขเรียก320.12 ช964ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาชายแดนไทย-มาเลเซีย : รายงานการศึกษา / ศูนย์ศึกษาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ศึกษาการระหว่างประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2545
เลขเรียกJX1579.5 ม56 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการความมั่นคงศึกษาเรื่องการควบคุมชายแดน / โดย อิศราวุธ อ่อนน้อม
ชื่อผู้แต่งอิศราวุธ อ่อนน้อม
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกDS563.5 อ757
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2559.
เลขเรียก303.69 ผ932
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสานสัมพันธ์ป้องกันปัญหาพัฒนาชายแดน / กรมกิจการชายแดนทหาร
ชื่อผู้แต่งกรมกิจการชายแดนทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2551
เลขเรียกสร 355.351 ก442ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาชายแดนไทย-พม่า / นคร พันธุ์ณรงค์
ชื่อผู้แต่งนคร พันธุ์ณรงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สกว.ร่วมกับมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2540
เลขเรียก320.12 น11ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา