Found: 11,742  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม / วิทยากร เชียงกูล
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2553.
เลขเรียกJA71 ว583ป 2553,320.01 ว73ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม / วิทยากร เชียงกูล.
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2552.
เลขเรียกJA71 ว583 2552,320.01 ว34ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาชีวิตและงาน / วิทิต วัณนาวิบูล
ชื่อผู้แต่งวิทิต วัณนาวิบูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2537.
เลขเรียกBJ1012 ว571 2537,181.11 ว343ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาศาสนาตะวันออกตะวันตก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทสากลการศึกษา, [252-]
เลขเรียก181.04 ป431
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดพื้นฐานปรัชญา แก่นปรัชญากรีก / กีรติ บุญเจือ.
ชื่อผู้แต่งกีรติ บุญเจือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนกปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520.
เลขเรียก180.09 ก695ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธปรัชญาพื้นฐาน.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการตำราปรัชญาและศาสนาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526.
เลขเรียกBQ4040 .พ75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความ พุทธศาสนากับปรัชญา / วินัย ผลเจริญ
ชื่อผู้แต่งวินัย ผลเจริญ ผู้แต่ง
เลขเรียก181.043 ว619ร 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมปรัชญา / กีรติ บุญเจือ.
ชื่อผู้แต่งกีรติ บุญเจือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2522.
เลขเรียกB48.ท9 ก67,103 ก695ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาการดำเนินชีวิต / วิทิต วัณนาพิบูล.
ชื่อผู้แต่งวิทิต วัณนาวิบูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2537.
เลขเรียก181.11 ว343ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาวิวัฒน์แห่งความคิด = The Evolution of Ideas / วนิดา ขำเขียว.
ชื่อผู้แต่งวนิดา ขำเขียว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางกอกบล็อก, 2558.
เลขเรียกB53 .ว36 2558,100 ว153ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษยศาสตร์ / โดย กังวล เทียนกัณฑ์เทศฑ์.
ชื่อผู้แต่งกังวล เทียนกัณฑ์เทศฑ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2531.
เลขเรียกB99.ท9 ก62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา