Found: 2,118  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIntensification of sentence skills and analysis = การเพิ่มพูนความชำนาญทางด้านประโยคและวิเคราะห์ประโย...
ชื่อผู้แต่งPittaya anukul.
พิมพลักษณ์Bangkok : Tussdee, 2013.
เลขเรียกPE1097 P5 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มพูนความชำนาญทางด้านประโยคและวิเคราะห์ประโยค = Intensification Sentence Skills Analysis / พ...
ชื่อผู้แต่งพิทยา อนุกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2539.
เลขเรียก425 พ671ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 รูปแบบประโยคจีน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสอนฟุตบอล / ประโยค สุทธิสง่า.
ชื่อผู้แต่งประโยค สุทธิสง่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 2539.
เลขเรียก796.334 ป368ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมประโยคภาษาอังกฤษชนิดต่าง ๆ / สวาสดิ์ พรรณา.
ชื่อผู้แต่งสวาสดิ์ พรรณา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุญดีการพิมพ์ , ม.ป.ป.
เลขเรียก425ส429ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIntensification of sentence skills and analysis = การเพิ่มพูนความชำนาญทางด้านประโยคและวิเคราะห์ประโ...
ชื่อผู้แต่งพิทยา อนุกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฏี, 2539.
เลขเรียกPE1097 พ363
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงแย้งระหว่างภาคแสดงของประโยคภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามทฤษฎีไวยากรณ์ระบบภารกิจ / ปริญญาน...
ชื่อผู้แต่งนิติมา ไกรฤกษ์
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียกวจ 495.9151 น73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มพูนความชำนาญทางด้านประโยค และวิเคราะห์ประโยค = Intensification of sentence skills and analy...
ชื่อผู้แต่งพิทยา อนุกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, [2539?].
เลขเรียก428 พ671ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มพูนความชำนาญทางด้านประโยคและวิเคราะห์ประโยค = Intensification of sentence skills and analys...
ชื่อผู้แต่งพิทยา อนุกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, ค.ศ. 1996 [2539]
เลขเรียกPE1199 พ671
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำไวยากรณ์และลักษณะโครงสร้างประโยค ในจารึกสมัยสุโขทัย / วาสนา แสงสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งวาสนา แสงสิทธิ์
พิมพลักษณ์2528.
เลขเรียก495.915 ว 473 ค 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบคำและประโยคภาษาอังกฤษ = English morphology and syntax / ปรีชา คะเนตนอก.
ชื่อผู้แต่งปรีชา คะเนตนอก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก425 ป467ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวลี ประโยคตัวอย่าง คำแปล = Prepositions / ลินดา เจน
ชื่อผู้แต่งลินดา เจน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2533
เลขเรียกPE1335 จ698,428 ล439ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุประโยคบอกความใหม่ ที่อยู่ต้นประโยคในภาษาไทย / อภินันท์ เชื้อไทย
ชื่อผู้แต่งอภินันท์ เชื้อไทย
พิมพลักษณ์2529.
เลขเรียก495.915 อ 169 อ 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish 10 ระดับ พิชิตประโยค / ชนัญญา ธีระชัยกุล
ชื่อผู้แต่งชนัญญา ธีระชัยกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2562
เลขเรียก428.24 ช235อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish Morphology and Syntax = ระบบคำและประโยค ภาษาอังกฤษ / Preecha Kanetnog
ชื่อผู้แต่งPreecha kanetnog
พิมพลักษณ์Bangkok : Mahachulalongkornrajavidyalaya University Press, 2018
เลขเรียก425 P923E
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา