Found: 6,162  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากศิลปะสู่การวิจารณ์ : รายงานการวิจัย = From work of art to critical arena : summary report / เจต...
ชื่อผู้แต่งเจตนา นาควัชระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมนาด. 2549.
เลขเรียกPN81 .จ735 2549,801.95 จ54จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณวินิจ / วัลยา วิวัฒน์ศร.
ชื่อผู้แต่งวัลยา วิวัฒน์ศร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียกPL4200.536 ว64,809 ว115ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณวิจัย : รวมบทความวิจัยวรรณคดีอยุธยาและรัตนโกสินทร์บางเรื่อง / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
ชื่อผู้แต่งชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียกPL4200.5 ช221,895.910072 ช43ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังการวิจารณ์ : วรรณศิลป์ / ผู้วิจัย : รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ; ผู้ร่วมวิจัย : ชมัยภร แสงกระจ่าง, อร...
ชื่อผู้แต่งรื่นฤทัย สัจจพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2547.
เลขเรียกPN99.ท9 ร75 2547,895.9109 ร556พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางอันไม่รู้จบของวัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ / เจตนา นาควัชระ เขียน ; ดวงมน จิตร์จำนงค์ บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งเจตนา นาควัชระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทียนวรรณ, 2530.
เลขเรียกPN85 จ7ท6,809 จ54ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิจารณ์รื้อวิจารณ์ : ตำนานวรรณคดีวิจารณ์แนวรื้อสร้างและสืบสาน / ชลธิรา สัตยาวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งชลธิรา สัตยาวัฒนา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550.
เลขเรียกPL4209.8 ช44,895.9109 ช43ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณวิจารณ์ / ยุรฉัตร บุญสนิท
ชื่อผู้แต่งยุรฉัตร บุญสนิท
พิมพลักษณ์[สงขลา : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้], 2538.
เลขเรียกPL4200.5 .ย74,801.95 ย 715 ว 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลายลักษณ์แห่งการวิจารณ์ : รวมบทวิจารณ์ร่วมสมัย เล่ม 2 / คงกฤช ไตรยวงศ์ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมนาด, 2550.
เลขเรียกPN81 .ล64 2550,709 ล274
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมวิจารณ์ / อิงอร สุพันธุ์วณิช.
ชื่อผู้แต่งอิงอร สุพันธุ์วณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียกPL4200.536 อ63,801.95 อ32ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมสุนทรภู่ : เอกสารคำสอน วิชา 228362 / ชนิกานต์ กู้เกียรติ.
ชื่อผู้แต่งชนิกานต์ กู้เกียรติ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
เลขเรียก895.911 ช149ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมวิจารณ์ / รัญจวน อินทรกำแหง.
ชื่อผู้แต่งรัญจวน อินทรกำแหง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ต้นอ้อ แกรมมี่ จำกัด, 2539.
เลขเรียกPL 4202 ร349ว 2539,809 ร349ว3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากแผ่นดินแม่สู่แผ่นดินอื่น : รวมบทความวิชาการและบทวิจารณ์ / เจตนา นาควัชระ.
ชื่อผู้แต่งเจตนา นาควัชระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คมบาง, 2548.
เลขเรียกPL4209.4.จ76 จ64 2548,801.95 จ54จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณคดีวิเคราะห์ พระอภัยมณี / ประจักษ์ ประภาพิทยากร.
ชื่อผู้แต่งประจักษ์ ประภาพิทยากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529.
เลขเรียกPL4200.532 ป46 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการประเมินคุณค่าวรรณคดีในวรรณคดีวิจารณ์ เยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ อเมริกัน ในศตวรรษที่ 20 / ...
ชื่อผู้แต่งเจตนา นาควัชระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 2527.
เลขเรียก809 จ54น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณวิจัย : รวมบทความวิจัยวรรณคดีอยุธยาและรัตนโกสินทร์บางเรื่อง / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
ชื่อผู้แต่งชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
เลขเรียก895.9109 ช221วร 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา