Found: 6,765  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณวินิจ / วัลยา วิวัฒน์ศร.
ชื่อผู้แต่งวัลยา วิวัฒน์ศร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียกPL4200.536 ว64,809 ว115ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากศิลปะสู่การวิจารณ์ : รายงานการวิจัย = From work of art to critical arena : summary report / เจต...
ชื่อผู้แต่งเจตนา นาควัชระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมนาด. 2549.
เลขเรียกPN81 .จ735 2549,801.95 จ54จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังการวิจารณ์ : รวมบทวิจารณ์ร่วมสมัย / บรรณาธิการ สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คมบาง, 2545.
เลขเรียกPL4200.5 พ453,801.95 พ1711
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณวิจัย : รวมบทความวิจัยวรรณคดีอยุธยาและรัตนโกสินทร์บางเรื่อง / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
ชื่อผู้แต่งชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียกPL4200.5 ช221,895.910072 ช43ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังการวิจารณ์ : วรรณศิลป์ / ผู้วิจัย : รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ; ผู้ร่วมวิจัย : ชมัยภร แสงกระจ่าง, อร...
ชื่อผู้แต่งรื่นฤทัย สัจจพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2547.
เลขเรียกPN99.ท9 ร75 2547,895.9109 ร556พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณวิจัย : รวมบทความวิจัยวรรณคดีอยุธยาและรัตนโกสินทร์บางเรื่อง / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
ชื่อผู้แต่งชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
เลขเรียก895.9109 ช221วร 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิจารณ์รื้อวิจารณ์ : ตำนานวรรณคดีวิจารณ์แนวรื้อสร้างและสืบสาน / ชลธิรา สัตยาวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งชลธิรา สัตยาวัฒนา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550.
เลขเรียกPL4209.8 ช44,895.9109 ช43ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณวิจารณ์ / ยุรฉัตร บุญสนิท
ชื่อผู้แต่งยุรฉัตร บุญสนิท
พิมพลักษณ์[สงขลา : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้], 2538.
เลขเรียกPL4200.5 .ย74,801.95 ย 715 ว 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลายลักษณ์แห่งการวิจารณ์ : รวมบทวิจารณ์ร่วมสมัย เล่ม 2 / คงกฤช ไตรยวงศ์ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมนาด, 2550.
เลขเรียกPN81 .ล64 2550,709 ล274
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมวิจารณ์ / รัญจวน อินทรกำแหง.
ชื่อผู้แต่งรัญจวน อินทรกำแหง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ต้นอ้อ แกรมมี่ จำกัด, 2539.
เลขเรียกPL 4202 ร349ว 2539,809 ร349ว3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมีวิจารณ์จึงมีวิจัย : รวมบทความและบทวิจารณ์ / เจตนา นาควัชระ.
ชื่อผู้แต่งเจตนา นาควัชระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563.
เลขเรียก809 จ697ม 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมวิจารณ์ / อิงอร สุพันธุ์วณิช
ชื่อผู้แต่งอิงอร สุพันธุ์วณิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกPN99.T5 อ232 2558,895.9109 อ716ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมวิจารณ์ / อิงอร สุพันธุ์วณิช.
ชื่อผู้แต่งอิงอร สุพันธุ์วณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียกPL4200.536 อ63,801.95 อ32ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา