Found: 41,126  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานประวัติศาสตร์ 10 ชาติ อาเซียน / ปยุต, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งปยุต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวแรก, 2556.
เลขเรียกDS521 ป165ต 2556,959 ป165ต 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 อุทยานประวัติศาสตร์ไทย = 10 Historical Parks around Thailand.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Trips Magazine, 2545.
เลขเรียกDS566 .ส63
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เอเชีย / พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
ชื่อผู้แต่งวิจิตรวาทการ พลตรี หลวง 2441-2505 ผู้แต่ง
เลขเรียก950 ว323ป 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์นิพนธ์โลกตะวันตก / วนิดา ทัทเทิล.
ชื่อผู้แต่งวนิดา ทัทเทิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกD13 ว36,907.2 ว169ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ทวีปยุโรปว่าด้วยอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และรัสเซีย / สิริ เปรมจิตต์.
ชื่อผู้แต่งสิริ เปรมจิตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2519.
เลขเรียกD1053 .ส67 2519,940 ส37ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน (1) : ดวงธิดา ราเมศวร์ [text] ไทย ลาว พม่า กัมพูชา (ฉบับเสริมข้...
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูโรปา เพรส, ม.ป.ป.
เลขเรียก959 ด193ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงแตก, พระเจ้าตากฯ และประวัติศาสตร์ : ว่าด้วยประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์ / นิธิ เอียวศร...
ชื่อผู้แต่งนิธิ เอียวศรีวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2553
เลขเรียกDS571 น612ก 2553,959.3024 น34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาณาจักรทะเลใต้ (บ้านข้าง เมืองเคียง ภาค 2) / พงศ์ โสโน.
ชื่อผู้แต่งพงศ์ โสโน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2533.
เลขเรียกDS524.6 พ2อ6,959 พ112อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เอเชียใต้อดีตถึงปัจจุบัน / ถนอม อานามวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งถนอม อานามวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางลำภูการพิมพ์, 2527.
เลขเรียกDS340 ถ35,959 ถ15ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เอเซียใต้อดีตถึงปัจจุบัน / ถนอม อานามวัฒน์
ชื่อผู้แต่งถนอม อานามวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางลำภูการพิมพ์, 2527
เลขเรียกDS335 .ถ15ป,954 ถ354ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ความเป็นมาของอำเภอสำคัญในประวัติศาสตร์ภาคเหนือ / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2542
เลขเรียกภน 959.3 ป17117
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน (2)ประเทศไทย ลาว พม่า กัมพูชา / ดวงธิดา ราเมศวร์.
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์.
พิมพลักษณ์จันทบุรี : แพรธรรม , 2537.
เลขเรียก959 ด - ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป / ราชบัณฑิตยสถาน.
ชื่อผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2542- .
เลขเรียกD210 ร621,940.03 ร22ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เอเซียใต้ / ประภัสสร บุญประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งประภัสสร บุญประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2526
เลขเรียก954 ป338ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา