Found: 5,057  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสามโลก / อารยันตคุปต์..
ชื่อผู้แต่งอารยันตคุปต์..
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์จำลองศิลป , 2497.
เลขเรียกBQ4235 อ6ส 2497
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ / โดย นิยม รัฐอมฤต
ชื่อผู้แต่งนิยม รัฐอมฤต
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2553.
เลขเรียกJC423 น641ก 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกฟ้องโลก : เปิดโปงขบวนการล้มล้างประชาธิปไตยไทย / บันทึกโดย สมัชชาพิทักษ์ประชาธิปไตย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมัชชาพิทักษ์ประชาธิปไตย, [2556?]
เลขเรียกJQ1745 ส161 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางประชาธิปไตย : หลากมุมมองเกี่ยวกับประชาธิปไตย / อานันท์ ปันยารชุน ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
เลขเรียกJQ1745 ส897 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฎิบัติการ : ศูนย์ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาธิปไตย / ศูนย์ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาธิปไตย.
ชื่อผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมเผยแพร่ประชาธิปไตย (ศสป.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาธิปไตย , 2517.
เลขเรียก321.8 ท119ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาธิปไตยเพื่อประชาชน [จุลสาร]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปีประชาธิปไตย / คณะกรรมการ 60 ปีประชาธิปไตย
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการ 60 ปีประชาธิปไตย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ 60 ปี / 2536.
เลขเรียกJQ1745.A5 ค124ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปีประชาธิปไตยไทย / โดยคณะกรรมการ 60 ปี ประชาธิปไตย ; สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ครีเอทีฟ พับลิชชิ่ง, 2536.
เลขเรียกJC423 ห111ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาธิปไตยที่คนไทยควรรู้ / อาสาสมัครประชาธิปไตย (อสมป.).
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [254-].
เลขเรียกJC421 ป236
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริมกาารเผยแพร่ประชาธิปไตย
ชื่อผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาธิปไตย.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ศูนย์ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาธิปไตย (ศสป), 2517
เลขเรียก321.8 ศ415ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาธิปไตยที่แท้จริง / รัชนีพัฒน์ รัชนี.
ชื่อผู้แต่งรัชนีพัฒน์ รัชนี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2507.
เลขเรียก321.8 ร212ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพัฒนาการของประชาธิปไตย [Video] / มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
พิมพลักษณ์2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบอบประชาธิปไตย / ธานินทร์ กรัยวิเชียร
ชื่อผู้แต่งธานินทร์ กรัยวิเชียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2520
เลขเรียก321.8 ธ25ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวีดิทัศน์ ชุด โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง.
ชื่อผู้แต่งสภาพัฒนาการเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาการเมือง 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องส่อง--เซลล์ประชาธิปไตย / "สโรชา".
ชื่อผู้แต่งสโรชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2551.
เลขเรียก321.8 ส357ส 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา