Found: 110  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมินามอำเภอบางบัวทอง = Place names of Bangbuathong, Nonthaburi / พิศาล บุญผูก ; วรนุช สุนทรวินิต,...
ชื่อผู้แต่งพิศาล บุญผูก.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.
เลขเรียกDS589.N65 พ757บ,5.9304 พ38ภ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท้องถิ่นบางบัวทอง [Text] = Bangbuathong stories uncovered / พิศาล บุญผูก
ชื่อผู้แต่งพิศาล บุญผูก
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553
เลขเรียกDS589.N65 พ6563 2554,อ 959.3 พ757ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพเก่าเล่าเรื่องบางบัวทอง / ไพรัตน์ สุขมะโน.
ชื่อผู้แต่งไพรัตน์ สุขมะโน.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านนทบุรีศึกษาเพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.
เลขเรียกDS589.น7 พ94,959.3314 ภ64ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมินามอำเภอบางบัวทอง = Place names of Bangbuathong, Nonthaburi / พิศาล บุญผูก
ชื่อผู้แต่งพิศาล บุญผูก
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการเครือข่ายบริการองค์ความรู้และสารสนเทศดิจิทัลสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554
เลขเรียกDS 589.น6 พ757ภ 2554,915.9304 พ757ภ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท้องถิ่นบางบัวทอง = Bangbuathong stories uncovered / พิศาล บุญผูก ; วรนุช สุนทรวินิต, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งพิศาล บุญผูก.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.
เลขเรียกDS589.N65 พ757บ6,915.9304 พ38ท 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมินามอำเภอบางบัวทอง = Place Names of Bangbuathong, Nonthaburi / พิศาล บุญผูก
ชื่อผู้แต่งพิศาล บุญผูก
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554
เลขเรียกDS589.N61 พ757ภ 2554,959.319 พ382ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องAmphoe Bang Bua Thong [map] = อำเภอบางบัวทอง / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมินามอำเภอบางบัวทอง / พิศาล บุญผูก ; บรรณาธิการ, วรนุช สุนทรวินิต.
ชื่อผู้แต่งพิศาล บุญผูก.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.
เลขเรียก915.9304 พ757 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดในอำเภอบางบัวทอง [electronic resource = Temples in Bangbuathon, Nonthaburi / พิศาล บุญผูก.
ชื่อผู้แต่งพิศาล บุญผูก.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.
เลขเรียกBQ6337.N61 พ757ว 2551,294.335 พ38ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท้องถิ่นบางบัวทอง = Bangbuathong stories uncovered / พิศาล บุญผูก
ชื่อผู้แต่งพิศาล บุญผูก
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554
เลขเรียก959.319 พ382ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท้องถิ่นบางบัวทอง = Bangbuathong stories uncovered / พิศาล บุญผูก ; บรรณาธิการ, วรนุช สุนทรวินิต.
ชื่อผู้แต่งพิศาล บุญผูก.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.
เลขเรียกDS 589 .N61 พ38ท 2554
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคาดหวังของครูผู้สอนต่อบทบาทผู้บริหารในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง / รัชนิด...
ชื่อผู้แต่งรัชนิดา กันบัว 2502-.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกภน.บว 371.201 ร332ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรรศนะของชุมชนที่มีต่อการบริหารงานด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหว...
ชื่อผู้แต่งสมชาย สายัญห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดมังกรกมลาวาสเฉลิมพระเกียรติ (วัดเล่งเน่ยยี่ บางบัวทอง)
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-?]
เลขเรียกNA6022.น7ม6 ว63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของบุคลากร ต่อการบริหารงาน วิชาการ โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี / ประกิต วิทยสัมพันธ...
ชื่อผู้แต่งประกิต วิทยสัมพันธ์ 2493-.
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกภน.บว 371.2 ป196ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา