Found: 24  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมอญบางขันหมาก : วันรำลึกชนชาติมอญครั้งที่ 60 / พระปัญญาวุฒิ วุฑฺติโก, เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข, วิไล มิ่...
พิมพลักษณ์ลพบุรี : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2550.
เลขเรียกDS570.ม4 ม521 2550
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษามอญตำบลบางขันหมาก จังหวัดลพบุรี = A description of Mon language of Bangkhanmak, Lopburi : an au...
ชื่อผู้แต่งพรรณน์พจน์ ปานทองคำ.
พิมพลักษณ์2525.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมอญบางขันหมาก / บรรณาธิการโดย ภูธร ภูมะธน ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์ลพบุรี : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2540.
เลขเรียกDS570.ม4 ม522 2540
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรือนมอญที่บางขันหมาก / เทอดศักดิ์ มหาเรือนทรง.
ชื่อผู้แต่งเทอดศักดิ์ มหาเรือนทรง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพ ฯ] : สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2520.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการจัดการความรู้ในการจัดการอุทกภัยอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยชุมชน...
ชื่อผู้แต่งกานดา เต๊ะขันหมาก
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, 2556
เลขเรียกวจ 363.34 ก432ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษามอญตำบลบางขันหมาก จังหวัดลพบุรี / พรรณน์พจน์ ปานทองคำ
ชื่อผู้แต่งพรรณน์พจน์ ปานทองคำ
พิมพลักษณ์2526.
เลขเรียก495.93 พ 199 ก 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมอญบางขันหมาก / สถาบันราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏเทพสตรี. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์ลพบุรี : ศูนย์, 2540
เลขเรียก305.8 ส14ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมอญบางขันหมาก / ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎเทพสตรี
พิมพลักษณ์ลพบุรี : กรุงไทยการพิมพ์, 2540
เลขเรียก390.09593 ม19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมอญบางขันหมาก / ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเทพสตรี.
ชื่อผู้แต่งสุจริตลักษณ์ ดีผดุง.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2540.
เลขเรียกDS570.M6 ม52 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมอญบางขันหมาก / สถาบันราชภัฏเทพสตรี.
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏเทพสตรี.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2540.
เลขเรียก323.1 ส192ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมอญบางขันหมาก/ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเทพสตรี.
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฎเทพสตรี. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : กรุงไทยการพิมพ์, 2540.
เลขเรียก390.09593 ส142ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษามอญ ต.บางขันหมาก จังหวัดลพบุรี / พรรณน์พจน์ ปานทองคำ.
ชื่อผู้แต่งพรรณน์พจน์ ปานทองคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2525.
เลขเรียกPL4331 .พ44
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการธำรงชาติพันธุ์และการผสมกลมกลืนของชาวมอญ : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนมอญบางขันหมาก จังหวัดลพบุรี / ไฉน ...
ชื่อผู้แต่งไฉน สนสกุล 2502-
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียกDS570.M6 ฉ93
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญบางขันหมาก : กรณีศึกษาวัดอัมพวัน อ.เมือง จ.ลพบุรี = Inheritance of ...
ชื่อผู้แต่งปรีดี พิศภูมิวิถี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2560.
เลขเรียกDS570.ม4 ป463 2560
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมอญบางขันหมาก / ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเทพสตรี.
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏเทพสตรี. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2540.
เลขเรียก390 ท633ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา