Found: 1,531  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเค้าโครงละเอียดปริญญานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติ ประจำเดือนกันยายน 2542 / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีน...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. บัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียก011.7 ศ211ค 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายชื่อสไลด์ วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ เทปเสียง / กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : กอง, 2541.
เลขเรียกRA440.55 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ / สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2539.
เลขเรียกHJ2162.55.Z7 บ253
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องISI Web of science, ISI citation databases coverage list.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียก011.34 ร451 ล.7
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องISI Web of science, ISI citation databases coverage list.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียก011.34 อ999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบัญชีรายชื่อฟิล์มภาพยนตร์ ฟิล์มสตริฟ สไลด์
ชื่อผู้แต่งกรมสามัญศึกษา.
พิมพลักษณ์พระนคร : โครงการพัฒนาการศึกษา, 2503
เลขเรียก016 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเค้าโครงละเอียดปริญญานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติ ประจำเดือนมีนาคม 2542 / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนค...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. บัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียก011.7 ศ211ค 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเค้าโครงละเอียดปริญญานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติ ประจำเดือนเมษายน 2542 / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนค...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. บัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียก011.7 ศ211ค 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSweet lover's book : เบเกอรี่ กาแฟ ชา ไอศกรีม / ณิชาภา รัตนเมธากุล.
ชื่อผู้แต่งณิชาภา รัตนเมธากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2547.
เลขเรียกTX775 .ณ66 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นไม้เพื่อชีวิต 1 : ว่าน, สมุนไพร และยาไทย / สุนทร ปุณโณทก
ชื่อผู้แต่งสุนทร ปุณโณทก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษิต, 2525.
เลขเรียกRS164 ส789 ล.1,QV767 ส789 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเค้าโครงละเอียดปริญญานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติ ประจำเดือนมิถุนายน 2542 / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. บัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียก011.7 ศ211ค 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือรายชื่อสื่อการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหาสาระกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา / กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2544.
เลขเรียกZ5814.S6 ก4557 2544,371.330216 ว546ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือรายชื่อสื่อการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหาสาระกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ / กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2544.
เลขเรียกZ5814.S6 ก4553 2544,371.330216 ว546ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2530 - 2550 / [บรรณาธิการ ปัจฉิมา...
ชื่อผู้แต่งสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, [2550]
เลขเรียกSF713.T5 ส743ส 2530-50
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือรายชื่อสื่อการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหาสาระกลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / กรมวิชา...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2544.
เลขเรียกZ5814.S6 ก4556 2544,371.330216 ว546ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา