Found: 51,657  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ...
ชื่อผู้แต่งพิศมัย แก้วเชื้อ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2552
เลขเรียก371.201 พ751ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการดำเนินงานบริการแนะแนวของผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดส...
ชื่อผู้แต่งกฤษณา สุขสะอาด.
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียก372.1207 ก 256 ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ / โดย คณะกรรมการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาในกระท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2542.
เลขเรียกLB2805 ร451ก,379.513 ป138ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล : รายงานการวิจัยประเมินผล / พิชิต ฤกธิ์จรูญ
ชื่อผู้แต่งพิชิต ฤกธิ์จรูญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554.
เลขเรียกว 371.26 พ647ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า / โดย พรพรรณ อินทรประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งพรพรรณ อินทรประเสริฐ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียกLB2952.5 พ43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่สัมพันธ์กับประสิทธิผล ของโรงเรียนประถม ศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมกา...
ชื่อผู้แต่งวันชัย นพรัตน์
พิมพลักษณ์2540. ี
เลขเรียก372.1201 ว 375 ภ 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ Text
ชื่อผู้แต่งวีระยุทธ ชาตะกาญจน์
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช, 2560
เลขเรียกวจ 371.2 ว847ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารบุคลากรทางการศึกษา / เจริญ ไวรวัจนกุล
ชื่อผู้แต่งเจริญ ไวรวัจนกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2523
เลขเรียก371.1 จ722ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน กับประสิทธิผลของ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสาม...
ชื่อผู้แต่งเกื้อกูล แสงพริ้ง.
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียก373.1201 ก 915 ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการบริหารงานของกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำ...
ชื่อผู้แต่งวินัย ธรรมลี
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2552
เลขเรียก371.2 ว619ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจสั่งการ ในการบริหารโรงเรียน ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำน...
ชื่อผู้แต่งมงคล อิ๊ดเหล็ง
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียก372.1207 ม 017 ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กระบวนการบริหารการศึกษา กับผลการปฏิบัติงานแนะแนว ของผู้บริหารโรงเร...
ชื่อผู้แต่งจุติมา ศานติชาติศักดิ์.
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียก373.1201 จ 763 ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 12 / จ...
ชื่อผู้แต่งจารุมล พ้นภัยพาล
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียก372.1201 จ 395 ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา