Found: 831  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการห้องสมุดส่งเสริมสุขภาพ : สรุปผลการดำเนินโครงการ / สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สำนักวิทยบริการ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553.
เลขเรียก613 ม56ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือโครงการชาวจุฬาฯ สง่างาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ / เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
ชื่อผู้แต่งเรมวล นันท์ศุภวัฒน์
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียก614.4 ร56ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดมุมมองเรื่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ. เล่ม 2 / รวบรวมและจัดพิมพ์โดย สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอน...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : กรม, 2548.
เลขเรียกWA590 น927 ล.2 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์ความสำเร็จในการส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ...
ชื่อผู้แต่งแน่งน้อย สมเจริญ.
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียก613.0424 น891ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิด มุมมองเรื่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ/ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข, สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2546
เลขเรียกWX159 ส639น 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม : โครงการบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตุลาคม 2541-...
ชื่อผู้แต่งสุชาวดี ยิ้มมี.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2542.
เลขเรียก613.0438 ส759ร 2541-42
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดมุมมองเรื่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ. เล่ม 7 / [กองบรรณาธิการ ชื่น เตชามหาชัย ... และคนอื่น ๆ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2554.
เลขเรียกWA590 น927 2554 ล.7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : ประสบการณ์การทำงานสร้างเ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลโพน...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ มะลัย
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ ข้อเสนอของม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551.
เลขเรียก613 ม857ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... [electronic resource] = Annual report ... / กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กอง, 2551-
เลขเรียกRA773 ก351
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งมารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8...
ชื่อผู้แต่งอนงค์ รุ่งรัตน์
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกW4 อ153พ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 บทเรียนสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ / เรียบเรียงโดย นันทา อ่วมกุล, เพชรรัตน์ คีรีวงก์.
ชื่อผู้แต่งนันทา อ่วมกุล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการตำรากรมอนามัย, 2543.
เลขเรียกWX150 น426 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย / วิทยานิพนธ์ของ ธีรัถยา พลซา
ชื่อผู้แต่งธีรัถยา พลซา
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา