Found: 4,023  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 : สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สำนักเสริมศึกษาและบริกา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
เลขเรียก378.05 ธ361ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ขั้นพื้นฐานแก่กลุ่มเป้าหมาย / โดย ส่วนมาตรฐานก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2548.
เลขเรียกHV40 ม435
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานบริการสังคมของผู้กักขังแทนค่าปรับ : รายงานการวิจัีย / โดย กลุ่มงานบริการสั...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2550.
เลขเรียก365.64 ป521 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานบริการสังคมของผู้ต้องขังแทนค่าปรับ / โดย กลุ่มงานบริการส...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่มงาน, 2550.
เลขเรียกHV9402.55 ร642 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายสวัสดิการสังคม / ยุพา วงศ์ไชย.
ชื่อผู้แต่งยุพา วงศ์ไชย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
เลขเรียกHV400.55 .ย737 2545,361.61 ย412น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 นวัตกรรมทางสังคม เทิดไท้ องค์ราชันย์ / กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2551.
เลขเรียก305.2 ป74 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการขอทำงานบริการสังคมของผู้ต้องกักขังแทนค่าปรับ : รายงานการวิจัย / โดย กลุ่มงานบริ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม. กรมคุมประพฤติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานบริการสังคม กองกิจการชุมชนและบริการสังคม กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม, 2550.
เลขเรียกวจ 364.68 ย73ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการขอทำงานบริการสังคมของผู้ต้องกักขังแทนค่าปรับ / โดย กลุ่มงานบ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : กลุ่ม, 2550.
เลขเรียกHV8453.55 ร451ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการขอทำงานบริการสังคมของผู้ต้องกักขังแทนค่าปรับ / โดย กลุ่มงานบร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2550.
เลขเรียกHV9402.55.A5 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2549 : สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สำนักเสริมศึกษาและบริกา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
เลขเรียก378.05 ธ361ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวัสดิการสังคม ...
ชื่อผู้แต่งกรุงเทพมหานคร. สำนักสวัสดิการสังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการ สำนักสวัสดิการสังคม, 2546-
เลขเรียก352.1409593 ก263ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, [25--].
เลขเรียก378.5931 ธ177ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการบริการวิชาการแก่สังคมประจำปีงบประมาณ ... / งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. กองแผนงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2542-.
เลขเรียกLG395.B346 พ465ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการขอทำงานบริการสังคมของผู้ต้องกักขังแทนค่าปรับ / โดย กลุ่มงาน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมคุมประพฤติ, 2550.
เลขเรียก365.6 ร 622 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา