Found: 1,714  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา / ศูนย์บริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยบูรพา. ศูนย์บริการทางการแพทย์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา / ศูนย์บริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยบูรพา. ศูนย์บริการทางการแพทย์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ศูนย์บริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการให้บริการการตรวจวิเคราะห์ / ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระ...
ชื่อผู้แต่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ นครราชสีมา
พิมพลักษณ์[นครราชสีมา] : ศูนย์, 2540.
เลขเรียกRA410.55.T5 ค695,614.793 ศ73ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายการเป็นศูนย์กลางบริการด้านการแพทย์สำหรับชาวต่างประเทศ = Thailand medical hub / อัญชนา ณ ระนอง...
ชื่อผู้แต่งอัญชน ณ ระนอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงสว่างเวิลด์เพรส, 2553
เลขเรียกRA 440.87 .T5 อ113 2553,ส.ร. 610 อ113น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการสัมมนาเรื่องสิทธิ ปัญหา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการและผู้รับบริการทางการแพท...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่องสิทธิ ปัญหา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการและผู้รับบริการทางการแพทย์ (2550 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2550.
เลขเรียกW84.JT3 ก525 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยบริการทางสุขภาพ/ กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ.
ชื่อผู้แต่งกุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกRA440.85 ก728ก 2560,W84.3 ก728ก 2560,362.1072 ก47ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริการสาธารณสุขกับการแสวงหากำไรเชิงธุรกิจ / บรรณาธิการ, ปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา, วณี ปิ่นประทีป.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, 2546.
เลขเรียกRA427 บ46,WA546.JT3 บ215 2546,362 บ17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขร่วมสร้าง : โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์กับการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนใหญ่ในสังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขร่วมสร้าง : โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์กับการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนในสังคม / บรรณาธิกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2555
เลขเรียก368.382 ส743 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขร่วมสร้าง : โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์กับการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนในสังคม / บรรณาธิกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2556
เลขเรียก368.382 ส743 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิรูประบบบริการสุขภาพไทย / สงวน นิตยารัมภ์พงศ์. [text]
ชื่อผู้แต่งสงวน นิตยารัมภ์พงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข, 2543.
เลขเรียกRA645.37.ท9 ส25 2547,WA540.JT3 ส139ป 2542/5,614 ส12ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 / [บรรณาธิการ อุษา ฉายเกล็ด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกR855.5.T5 ค695 2556,W74 ค7 2557,610 ค74ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ประกันตนต่อบริการทางการแพทย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ประกันตนในเขตก...
ชื่อผู้แต่งรัชยา กุลวานิชไชยนันท์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2535]
เลขเรียกRA395.T5 ร345,368.38 ร 391 ร 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการบริการสุขภาพและความคิดเห็นต่อการเชื่อมโยงบริการสุขภาพระหว่างร้านยามหาวิทยาลัยและศ...
ชื่อผู้แต่งณัฐกานต์ นะตะพงษ์ศิลป์
พิมพลักษณ์2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา