Found: 3,462  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมเอเชียอาคเนย์ศึกษาในประเทศไทย / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2538.
เลขเรียกZ3221 .บ45,อ 015.59 บ44บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมสามปรมาจารย์เกษตรไทย / โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกZ5071.A1 .บ17,630.92 ก782บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมตำราระดับอุดมศึกษา / ทบวงมหาวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งทบวงมหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2525.
เลขเรียกZ5814.U7 ท35 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมตำราระดับอุดมศึกษา / ทบวงมหาวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งทบวงมหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2522.
เลขเรียกZ5814.U7 ท35 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมดรรชนีค้นเรื่อง ศิลปะ การช่างฝีมือ คหกรรม ศิลป์ กีฬาและนันทนาการ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, สำนักงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2527
เลขเรียก016 ค14บ 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องเกษตรกรรม (มกราคม 2535) / ศูนย์สนเทศมาตรฐาน กองวิชาการและ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2535.
เลขเรียกZ7914.A22ก75 ส63 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมว่าด้วยเรื่อง อยุธยา / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, นวลฉวี สุธรรมวงศ์ และ สุภาภรณ์ ขาวสำอางค์.
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
เลขเรียก016.9593023 ช237บ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสหบรรณานุกรมของศูนย์สารสนเทศด้านประชากร และการอนามัยครอบครัวกับข่ายงานในประเทศไทย พ.ศ.2525-2535 / ศ...
ชื่อผู้แต่งกองอนามัยครอบครัว.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2535].
เลขเรียกZ7164.D3 ก52 2525-35,ZWA310 ศ817ส 2525-35,016.613 ศ415ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมงานนิพนธ์ ของ ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน.
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการจัดตั้งห้องสมุดอนุมานราชธน.
พิมพลักษณ์พระนคร : คณะกรรมการ, 2511.
เลขเรียกZ3239.อ36 ค33,012 ค1411บ 2511
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายชื่อวิทยานิพนธ์ 2535-36 = Thesis title 2535-2536 / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. บัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : มหาวิทยาลัย, [2536]
เลขเรียก700.16 ศ529ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกาหลี จีน ญี่ปุ่น : บรรณานุกรมหนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์ข้อมูล และห้องสมุด สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534.
เลขเรียก011.54 ม246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมล้านนาคดี / กรรณิการ์ พันชนะ
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ พันชนะ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2541
เลขเรียกZ3238.ห8 ก44 2541,010.44 ก177บ
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ... / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2528-
เลขเรียกZ5814.P9 ศ311บ 2528-2529,R 016.37 ก546บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา