Found: 72  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ = English for the work place / ประเพศ ไกรจันทร์, ธัญนันท์ ทองคำ.
ชื่อผู้แต่งประเพศ ไกรจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงทเพฯ : พี.เอส. เพรส, 2556.
เลขเรียก428.24 ป332ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ประกอบการด้านที่พัก / จัดทำโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ผู้เขียน ภัทรวรรณ อย...
ชื่อผู้แต่งภัทรวรรณ อยู่เย็น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2546.
เลขเรียกPL538.R4 ภ373,495.6824 ภ373ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการแพเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี / สิงหนาท น้อมเนียน
ชื่อผู้แต่งสิงหนาท น้อมเนียน
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
เลขเรียกPE1116.T68 ส717ภ 2558,428 ส717ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องConversation in business สนทนาภาษาธุรกิจ / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ, สุชาโพธิ์จันทร์
ชื่อผู้แต่งสรรเสริญ สุวรรณประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2551
เลขเรียก428.34 ส17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องConversation in business สนทนาภาษาธุรกิจ / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ, สุชา โพธิ์จันทร์
ชื่อผู้แต่งสรรเสริญ สุวรรณประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2550.
เลขเรียกPE 1131 ส339ค 2550,428.24 ส339คบ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับการสื่อสารกับชาวต่างชาติในงานกายภาพบำบัด / จันทร์จิรา เกิดวัน บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขากายภาพบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 [2018]
เลขเรียกPE1127.พ8 ภ636 2561,WB290 ภ6 2561,428.34 ภอ487 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนทนาภาษาจีน แบบเร่งรัด : อาหารและเครื่องดื่ม/
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ:
เลขเรียก495.181 ฝ211ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการด้านที่พัก / ผาณิต บุญยะวรรธนะ, สุชาดา แอชมัน.
ชื่อผู้แต่งผาณิต บุญยะวรรธนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2546.
เลขเรียกPE1116.R47 ผ6ภ 2546,495.6824 ผ 592 ภ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาญี่ปุ่นสำหรับพนักงานโรงแรมแผนกแม่บ้าน / จัดทำโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ผู้เขียน ตรีทิพย์ ...
ชื่อผู้แต่งตรีทิพย์ รัตนไพศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2546.
เลขเรียกPL538.R4 ต183ม,495.6824 ต 251 ภ 2546
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม แผนกแม่บ้าน / พรพิมล ชุติศิลป์
ชื่อผู้แต่งพรพิมล ชุติศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2546.
เลขเรียกPE1116.R47 พ249รม,428.24 พ 181 ภ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการทุกประเภท = English for all staff services / ชัยกฤต นัตถิไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งชัยกฤต นัตถิไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book Now Pub., 2557
เลขเรียกPE1128 ช373ภ 2557,428.249591 ณ132ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขายหน้าร้าน = English conversation shop sales person / สุรีย์ วิเศษลีล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2549
เลขเรียกPE1116.S2 ส187 2549,425.2 ส33ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ = English for the staff services / ณฐากร สิรินานุวัติ
ชื่อผู้แต่งณฐากร สิรินานุวัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2554.
เลขเรียกPE1131 ณ119 2554,428 ณ36ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา