Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข = English for healthcare professionals : ENS 3107 (EN...
ชื่อผู้แต่งสาลินี อันตรเสน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2555.
เลขเรียก428.6402461 ส685ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลากรสาธารณสุข / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2540
เลขเรียกPE1127.M4 ม56 2540,428 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish for the medical profession : doctors, nurses, medical students, everyone involved in health...
ชื่อผู้แต่งประพิศ พงษ์พานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บี เอ็น เอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์, 2546-2548.
เลขเรียกPE1116.M4 ป328
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข = English for health personnel / สาขาวิชาศิลป...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.
เลขเรียกPE1127.M4 ส7อ 2545,428 ม19ภ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข หน่วยที่ 6-10 = English for health personne [พ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553
เลขเรียกPE1127.M4 ภ487 ล.1-3 2554,428 ม192อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข : เอกสารการสอน / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538
เลขเรียกPE1127.M4 ภ487 ล.1-3 2538,428 ม19ภ 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในวงการแพทย์, พยาบาล, เภสัชกร, ผู้ช่วยพยาบาล / วีรสุ สุมน
ชื่อผู้แต่งวีรสุ สุมน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Minibear Publishing, 2556.
เลขเรียกPE1131 ว838,WB290 ว6ภ 2556,425.2 ว74ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเทปรายการวิทยุกระจายเสียงภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข [sound recording] / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนามเบื้องต้นสำหรับผู้ให้บริการนวดไทย / แปลโดย พิสิฐ อำนวยเงินตรา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมการพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2556
เลขเรียก495 ภ487 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish for the medical profession / ผู้เขียน ประพิศ พงษ์พานิช, บ็อบ ก็อดสัน.
ชื่อผู้แต่งประพิศ พงศ์พานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เพรส, 2560.
เลขเรียกPE1116.M44 ป4อ 2560,W15 ป382บ 2560,428 ป17บ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข = English for health personnl หน่าวยที่ 1-15/ มหาวิทยาลัยสุโขทัย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.
เลขเรียกPE 1127.M4 ส747ภ 2549,428.08861 ภ483 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกPE1127.M4 ส747อ 2551,428 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538.
เลขเรียกPE1127.M4 ม56,428 ม19ภ 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา