Found: 532  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพศสภาพ ศาสนา และบทบาททางสังคมของภิกษุณีเวียดนาม / วิทยานิพนธ์ ของ หนึ่งฤทัย พาอ้อ
ชื่อผู้แต่งหนึ่งฤทัย พาอ้อ
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 294.3567 ห37พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ บทบาททางสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของคนไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย / วันพิชิต ศรีสุ...
ชื่อผู้แต่งวันพิชิต ศรีสุข
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2552.
เลขเรียก305.89530595 ว434ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาเรื่องบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการแก้ปัญหาวิกฤตทางสังคม / โดย ทบวงมหาวิทยาลัยและสมาค...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่องบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการแก้ปัญหาวิกฤตทางสังคม (2540 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ทบวง, 2540.
เลขเรียกLC189.85 ก525บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานทางวิชาการ เรื่อง บทบาททุนทางสังคมกับการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน / จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549, [2006]
เลขเรียกHM708 ร451 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมวิชาการเรื่องกระบวนการเรียนรู้เชิงสังคมในครอบครัว ด้านบทบาทหญิง-ชาย / คณะอนุกรรมการกา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเรื่องกระบวนการเรียนรู้เชิงสังคมในครอบครัว ด้านบทบาทหญิง-ชาย (2535 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการ, 2535.
เลขเรียกHQ783 .ก64 2535
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาเรื่อง บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการแก้ปัญหาวิกฤตทางสังคม : 18 พฤศจิกายน 2539 ณ โรงแรม...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่องบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการแก้ปัญหาวิกฤตทางสังคม (2539 : โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกLB2301 ก525ร 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการบทบาททางสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของคนไทยในรัฐกลันตันประเทศมาเลเซ...
ชื่อผู้แต่งวันพิชิต ศรีสุข
พิมพลักษณ์ปัตตานี. : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2552.
เลขเรียกDS575 ว434ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง"บทบาทผู้บริหารกับการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2" / สำนักงานคณะกรรมการบัณ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง"บทบาทผู้บริหารกับการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2" : (2553 : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2553.
เลขเรียกHS1508 ก525ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบทาทสตรีมุสลิม : ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ / สำนักงานส่งเสริมแ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12
พิมพลักษณ์สงขลา : ไอคิว มีเดีย , 2559.
เลขเรียก302.15 ก17 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับบทบาททางสังคมของลูกจ้างหญิงย้ายถิ่น / ยุวดี คุ้มเปลี่ยน = Social roles adjustment of women m...
ชื่อผู้แต่งยุวดี คุ้มเปลี่ยน
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลสรุปการประชุมสัมมนา : พิพิธภัณฑสถานกับบทบาททางสังคมและการพัฒนาประเทศ / จัดทำโดย ฝ่ายบริการการศึก...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปกร, 2537.
เลขเรียกAM79.ท9 ผ45 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมทางวิชาการเรื่องอนาคตและบทบาทของมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อสังคม / ดำเนินการโดย สภาอาจารย...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการเรื่องอนาคตและบทบาทของมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อสังคม (2528 : มหาวิทยาลัยรามคำแหงและจันทบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภา, 2528.
เลขเรียกLG395.T364.ร446 ร446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมสัมมนาบทบาทการมีส่วนร่วมของสตรีชนบททางเศรษฐกิจและสังคม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4-5 พฤ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาบทบาทการมีส่วนร่วมของสตรีชนบททางเศรษฐกิจและสังคม (2524 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2524.
เลขเรียกHQ1381 .ก271
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยบทบาทการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรีชนบท / กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2524.
เลขเรียกHQ1381 ม234
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานภาพและบทบาทของสตรีไทย : การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัว / พิมลพรรณ วยาจ...
ชื่อผู้แต่งพิมลพรรณ วยาจุต
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียก305.4 พ725ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา