Found: 7,482  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากความเงียบงันสู่ความเพ้อคลั่ง : รวมบทความแปลทางวิชาการ / โดยนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ฯ, 2546.
เลขเรียกGN4 .จ62 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความ "ใจถึงใจ" ประจำปี 2544 / มานะ นามพันธ์.
ชื่อผู้แต่งมานะ นามพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2545.
เลขเรียก089.9591 ม25ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกย์และเลสเบี้ยนศึกษาในวิชามานุษยวิทยา : รวมบทความวิชาการและบทความแปล / นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.
ชื่อผู้แต่งนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2553.
เลขเรียกHQ76 .น44 2553
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความเผยแพร่ควมรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร / กองสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2545.
เลขเรียกWA695 บ125 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวารสารกรรมาธิการ / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2553.
เลขเรียกHN700.55 ค94 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนบทความออนไลน์สร้างรายได้หลักล้าน สุพิชฌาย์ ศรีประสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งสุพิชฌาย์ ศรีประสิทธิ์
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา อินเทรนด์ 2562
เลขเรียกHF5415.1265 ส831,070.57973 ส831ข 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความ "ใจถึงใจ" ประจำปี 2545 / มานะ นามพันธ์.
ชื่อผู้แต่งมานะ นามพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2545.
เลขเรียก089.9591 ม25ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความ "ใจถึงใจ" ประจำปี 2545 / อำนาจ วงเวียนสุข.
ชื่อผู้แต่งอำนาจ วงเวียนสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2546.
เลขเรียก089.9591 อ215ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เทา - งาม วิจัย ครั้งที่ 1 : "เทา - งามวิจัย นำโลจิสติกส์ไทยสู่อาเซียน"
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556
เลขเรียกสร 658.5 อ831 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการงานเกษตรแห่งชาติประจำปี 2551 วันที่ 8-10 กันยายน 2551 ณ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณถุโลก ...
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551].
เลขเรียกS293 ก58
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความเศรษฐศาสตร์ภาครัฐ / สมคิด แก้วสนธิ ... [และคนอื่นๆ], ผู้เขียน ; ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์, บรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.
เลขเรียกHB74.9.T5 ร156 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาญจนาภา รวมบทความวิชาการด้านภาษาและวรรณกรรมไทย/ สุวคนธ์ จงตระกูล.
ชื่อผู้แต่งสุวคนธ์ จงตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2540.
เลขเรียกPL 4209 ภ413ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความประชุมวิชาการ ลุ่มน้ำโขงศึกษา ครั้งที่ 2 / สมหมาย ชินนาค, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
เลขเรียก808.066 ร176 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร้อยคำวัฒนธรรม พรรณนา / สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิต, 2534.
เลขเรียกPL4205 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2519.
เลขเรียกH62.5 .อ62 2519
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา