Found: 10,324  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นบ้าน / วิเชียร เกษประทุม
ชื่อผู้แต่งวิเชียร เกษประทุม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2542.
เลขเรียกGR312 .ว645 2553,398.2 ว72น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นบ้านประชาคมอาเซียน / โชติ ศรีสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งโชติ ศรีสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกDS526.7 ช821น 2555,398.20959 ช822น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นบ้านแสนสนุก / อนุสร รอดสุข
ชื่อผู้แต่งอนุสร รอดสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สิปประภา, 2550.
เลขเรียกGR312 อ231,398.2 อ231ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานในประเทศประชาคมอาเซียน / ส.พลายน้อย [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งสมบัติ พลายน้อย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกGR308 ส42 2555,398.2 ส11น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานไทย ชุดที่3 / แปลก สนธิรักษ์
ชื่อผู้แต่งแปลก สนธิรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2510
เลขเรียกPL4208.S6 ป287 2510,398.2 ป77น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นบ้านไทย = Folktales of Thailand / วาสนา ชูรัตน์ : เรียบเรียง, รัตนปกรณ์ ธนันทา, ผู้แปล t...
ชื่อผู้แต่งวาสนา ชูรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเรียน เด็กไทย, 2556
เลขเรียก398.204593 ว491น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานคุณธรรม (60 ยอดนิทานปลูกฝังชีวิตให้ดีงาม) / นิทัศน์ ธีระวิทย์
ชื่อผู้แต่งนิทัศน์ ธีระวิทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2556
เลขเรียกPZ 8.2 น596น 2558,398.2 น3411น 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานไทยชวนคุย : แฝงคติธรรมพร้อมพุทธศาสนสุภาษิตประจำเรื่อง text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2550?]
เลขเรียกBQ5790.T5 นค597 2555?,398.2593 น597น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานไทยสุภาษิต / ช่อประยงค์ : รวบรวมและเรียบเรียง text
ชื่อผู้แต่งช่อประยงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, [2550?]
เลขเรียกPN989.T5 น597 254-?,398.9 ช321น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องนิทานเวตาล (ปกแข็ง)/ วิเชียร เกษประทุม
ชื่อผู้แต่งวิเชียร เกษประทุม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2553
เลขเรียกGR305 ว898ล,895.91 ว559ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานฟิลิปปินส์ / ส. พลายน้อย [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งสมบัติ พลายน้อย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2551.
เลขเรียกPZ90.P45 ส43 2551,398.209599 ส11น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชาเสวยแกลบ สุขุม แสนคำ, ผู้เรียบเรียง ; ครรชิต วันแสวง, วาดภาพประกอบ.
ชื่อผู้แต่งครรชิต วันแสวง, ผู้วาดภาพประกอบ
พิมพลักษณ์นนทบุรี ปิยมิตร มัลติมีเดีย 2557
เลขเรียก398.209591 ส414พ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา