Found: 28  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศักยภาพโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา: กลุ่มแปรรูปอาหารจากสาหร่ายน้ำจืด (ไก) บ้านหนองบัว ...
ชื่อผู้แต่งสุดธิดา ยะแสง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบค้นต้นทุนทางสังคมที่เหมาะสมต่อการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัด...
ชื่อผู้แต่งสุทธิรา ต๊ะวิไชย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551
เลขเรียกภน 302 ส444ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการจัดการขยะโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านนาหนุน 1 อำเภอท่าวังผา...
ชื่อผู้แต่งชาตรี อุ่นใจ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่, : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2549
เลขเรียกLB3409.T5 ช63 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เอื้อต่อการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียน...
ชื่อผู้แต่งสมาน นวลศรี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค, 2548
เลขเรียกS946.36.T5 ส46 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เอื้อต่อการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนก...
ชื่อผู้แต่งสมาน นวลศรี ผู้วิจัย
เลขเรียก333.72 ส294ก 2548
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะของภาษาไทลื้อที่ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน / นิภา อัมพรพรรดิ์
ชื่อผู้แต่งนิภา อัมพรพรรดิ์
พิมพลักษณ์2529.
เลขเรียกวจ 495.91763 น74ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟ ชุมชนบ้านสันเจริญ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน...
ชื่อผู้แต่งปิยะนุช สินันตา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551
เลขเรียกภน 633.73 ป3611ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีชาวเขาเผ่าม้ง หมู่บ้านสบเป็ด อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน / ปริญญานิพนธ์ ของ บุญลอย จันทร์ทอง
ชื่อผู้แต่งบุญลอย จันทร์ทอง
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกวจ 781.62 บ72ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีชาวเขาเผ่าม้ง หมู่บ้านสบเป็ด อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน / ของ บุญลอย จันทร์ทอง.
ชื่อผู้แต่งบุญลอย จันทร์ทอง.
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกDS570.ม8 บ74 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของสมาชิกต่อการบริหารจัดการของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน = Sa...
ชื่อผู้แต่งอาณัติ ต๊ะวิไชย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 658.047 อ2411ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการธำรงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวเมี่ยน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านโจ้โก้ อำเภอท่าวังผา จ.น่าน / โดย ดว...
ชื่อผู้แต่งดวงกมล บางสมบุญ.
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการอัตลักษณ์ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทพวนบ้านฝายมูล หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ...
ชื่อผู้แต่งเปลวเทียน เจษฎาชัยยุทธ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก305.89951 ป745ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟ ชุมชนบ้านสันเจริญ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน...
ชื่อผู้แต่งปิยะนุช สินันตา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551.
เลขเรียก633.73 ป621ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศชุมชนที่มีผลต่อความสัมพันธ์ ทางสังคมของชนเผ่าม้ง : กรณีศึกษาบ้านดอย...
ชื่อผู้แต่งวิญญู อินน้อย.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.
เลขเรียกQH540.3 .ว64 2545
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา