Found: 198  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองไทยสองเสี่ยง ? : สภาพปัญหา แนวโน้ม และทางออกวิกฤติการเมืองไทย / คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
เลขเรียกJQ1745 ธ45,320.9593 ม6112 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจับเข่าคุย ทักษิณ ชินวัตร / ทอม เพลต, เขียน ; สุรนันทน์ เวชชาชีวะ, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งเพลต, ทอม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2555.
เลขเรียกDS578.32.ท338 พ919จ 2555,959.3044092 พ919จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพ่อของผมคือผู้ก่อการร้าย = The terrorist''s son : a story of choice / แซ็ก อิบราฮิม และเจฟฟ์ ไจลส์
ชื่อผู้แต่งอิบราฮิม, แซ็ก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Move Publishing, 2562
เลขเรียกHV6431 อ746พ 2562,303.625 อ746พ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางสามแพร่ง / โดย จำลอง ศรีเมือง.
ชื่อผู้แต่งจำลอง ศรีเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้องภาพสุวรรณ, 2526.
เลขเรียกAC159 จ377 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซอยสวนพูล / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช.
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช พล.ต. ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สยามรัฐ], 2536.
เลขเรียกAC158 ซ118 2536,089.9591 ค521ซ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนตุลาตายแล้ว / แคน สาริกา.
ชื่อผู้แต่งแคน สาริกา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาริกา, 2550.
เลขเรียกDS575.35 ค83,320.9593 ค925ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องป๋วย อึ๊งภากรณ์ : ทัศนะว่าด้วยการเมืองและจริยธรรม / ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2545.
เลขเรียกDS570.6.P84 .ป54 2545,923.3 ป17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านวิกฤต : รัฐบาล-พันธมิตร บทวิเคราะห์เบื้องหลังการเผชิญหน้าครั้งสำคัญของสังคมไทย / เปลว สีเงิน
ชื่อผู้แต่งเปลว สีเงิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2549.
เลขเรียกJQ1745 .ป77 2549,320.9593 ป744อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟังประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ พูด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาธารณชน, 2537
เลขเรียกCT1548.P5 .ฟ112,923.2 ฟ219
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาธิปไตย / สันติสุข โสภณสิริ.
ชื่อผู้แต่งสันติสุข โสภณสิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเด็ก, 2555.
เลขเรียกJC381 ส63,321.8 ส115ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาในสังคมไทย / โครงการส่งเสริมการวิจัยปรัชญาและศาสนาสัญจร ; หัวหน้ากองบรรณาธิการ ชัชชัย คุ้มทวี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นำทองการพิมพ์, 2549.
เลขเรียกB52.3.ท9 ป46 2549,370.1 ป17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องสุนทรียศาสตร์กับการเมือง = Aesthetics and politics / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
ชื่อผู้แต่งไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกJQ1749.A15 ช892
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษิณา-ประชานิยม / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.
ชื่อผู้แต่งเอนก เหล่าธรรมทัศน์ 2497-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : มติชน, 2550.
เลขเรียกJQ1749.A15 อ73ท 2550,320.5 อ55ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความประกอบการสัมมนากึ่งศตวรรษธรรมศาสตร์ : 2477-2527 เรื่องความคิดทางการเมืองของปรีดี พนมยงค์ / โด...
ชื่อผู้แต่งเฉลิมเกียรติ ผิวนวล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2527.
เลขเรียก923.2593 ป472บ 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา