Found: 9,342  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติ : การวัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัย / ประภาเพ็ญ สุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งประภาเพ็ญ สุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2526.
เลขเรียกBF175 ป4 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจทัศนคติเกี่ยวกับบุตร พ.ศ. 25 = Report the social attitude towards children survey 1...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2536].
เลขเรียกHQ755.83 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนวิชา วผ 306 การวัดทัศนคติเบื้องต้น / รวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธ์.
ชื่อผู้แต่งรวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2533.
เลขเรียกBF378 .A75 ร5อ7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดทัศนคติเพื่อทำนายพฤติกรรม / สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
ชื่อผู้แต่งศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2523].
เลขเรียกBF327 ศ211 2523,153.94 ศ211ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติทางการเมืองของครูผู้สอนในโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสระแก้ว / ถว...
ชื่อผู้แต่งถวิล ถาวรชน
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียก372.111 ถ 419 ท 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจทัศนคติของแพทย์และพยาบาลที่มีต่อบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติ / โดย หลักสูตร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชา, [2520?]
เลขเรียกR727.5 ม251
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดทัศนคติเบื้องต้น / รวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธุ์.
ชื่อผู้แต่งรวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ, 2533.
เลขเรียก155.23 ร173ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมของครูใหญ่ ครูและนักเรียนผู้ใช้โทรทัศน์ประกอบการเรียนการสอนต่อโ...
ชื่อผู้แต่งธงชัย มัญชุนากร.
พิมพลักษณ์2515.
เลขเรียก371.33 ธ117ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติ : การวัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัย / ประภาเพ็ญ สุวรรณ
ชื่อผู้แต่งประภาเพ็ญ สุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2526.
เลขเรียกBF323.C5 ป342 2526,153.94613 ป342ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติทางการเมืองของผู้นำสหภาพแรงงานไทย / บุญฤทธิ์ แสนพาน = The political attitude of trade union ...
ชื่อผู้แต่งบุญฤทธิ์ แสนพาน
พิมพลักษณ์2525.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลต่อวิชาชีพพยาบาล = Attitude of nursing students toward t...
ชื่อผู้แต่งพัฒนวดี เสรินทวัฒน์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2531.
เลขเรียกRT82 พ6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาทัศนคติของเยาวชนในเขต 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / กองวิจัยและประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน ก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2518.
เลขเรียกHQ799.T5 ก217
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาทัศนคติและค่านิยมของสตรีไทยเกี่ยวกับการสมรส = A study of Thai womens att...
ชื่อผู้แต่งภัสสร ลิมานนท์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.
เลขเรียกHQ674.55 .ภ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา