Found: 3,340  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา / โครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน กรมทรัพย์สินทางปัญญา ก...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, [2556].
เลขเรียกKPT 1155 ค416 2556
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้จริงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา / กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา , 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการ SME "ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์ที่มีค่ายิ่งสำหรับคุณ" [จ...
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2556.
เลขเรียกKPT ท46ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ 30 ประเทศ / กรมทรัพย์สินทางปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2548.
เลขเรียก352.8 ท171ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์และแนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา / จุมพล ภิญโญสินวัฒน์, ภูมินทร์ บุตรอินทร์
ชื่อผู้แต่งจุมพล ภิญโญสินวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2560.
เลขเรียกK1401 จ638 2560,346.048 จ638ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ 30 ประเทศ / กรมทรัพย์สินทางปัญญา.
ชื่อผู้แต่งทรัพย์สินทางปัญญา, กรม
พิมพลักษณ์a กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2548.
เลขเรียก346.048 ท163ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา / กรมทรัพย์สินทางปัญญา.
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา. โครงการแปลทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรม, [2551]
เลขเรียกK1401 .ก445
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... กรมทรัพย์สินทางปัญญา = Annual report ... department of intellectual property / ก...
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2547-
เลขเรียก346.048 ท163ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ชื่อผู้แต่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้จริงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา / กรมทรัพย์สินทางปัญญา.
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2549.
เลขเรียก346.048 ท163ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ = The crown property bureau / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2560
เลขเรียก352.5 ส691ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา : สำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไทย / กรมทรัพย์สินทางปัญญา.
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมทรัพย์สินทางปัญญา , 2553.
เลขเรียก346.048 ก169ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา / กรมทรัพย์สินทางปัญญา.
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2547.
เลขเรียกKPT1155 .ท46 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้น ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, [ม.ป.ป.]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, [2548]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา