Found: 18,237  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ศิลป์ = History of art : AE 213 / สุคนธ์ ภูริเวทย์.
ชื่อผู้แต่งสุคนธ์ ภูริเวทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553.
เลขเรียกN5300 ส748 2553,709 ส748ป 2553 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการดำเนินงาน = Operations management : GM 303 / สมพล ทุ่งหว้า.
ชื่อผู้แต่งสมพล ทุ่งหว้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553.
เลขเรียกTS155 ส267 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางเดินวิชาการ : 4 ทศวรรษมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2509-2549.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำรา, 2549.
เลขเรียกLC245.ท9 ส73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรา เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / นิรันดร์ สุมาลี, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเอส พริ้นติ้ง เฮาส์, 2542.
เลขเรียกZ693.3.A55 ต367,LB1139 น648ต 2542,011 ม19ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปทานุกรม กรมตำรา กระทรวงธรรมการ
พิมพลักษณ์พระนคร : กรมตำรา กระทรวงธรรมการ, 2470.
เลขเรียกPL4185 ป152 2470
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญาไทย : ว่าด้วยเรื่องตำราคชลักษณ์ ตำราดูลักษณะม้า ตำราดูนกเขาชวา ตำราดูแมว / กรมศิลปากร
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2546.
เลขเรียกQL61 .ศ64 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันระดับมูลฐาน 4 = Fundamental German 4 / เสาวภาค ธาระวานิช
ชื่อผู้แต่งเสาวภาค ธาระวานิช
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
เลขเรียกPF3066 ส943ภ 2551 ล.4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีสื่อประสม / วิภาวดี ปินไชย
ชื่อผู้แต่งวิภาวดี ปินไชย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียก006.7 ว362ท 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการเขียนและผลิตตำรา / ปรีชา ช้างขวัญยืน, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกT11 ท591 2542,808.066 ท51
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรายาเกล็ด
พิมพลักษณ์[พระนคร : มหามงกุฎราชวิทยาลัย, 2497]
เลขเรียกQV738 ต2172 2497
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2527 / โครงการตำราทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราทอง, 2527.
เลขเรียกKPT1542 ก116 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพาะเห็ดฟาง / ศูนย์ผลิตตำราเกษตรเพื่อชนบท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตำราเกษตรเพื่อชนบท, [2532].
เลขเรียกSB353 ก6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบ ศุลกากร 3/ สถาบันวิชาการตำราทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตำราทอง, [2550].
เลขเรียกJQ 1746 ค695 [2550]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบ ศุลกากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3/ ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการตำราทอง.
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการตำราทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตำราทอง, [2550].
เลขเรียกQA 76.28 ค695 [2550]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบ อบจ. : รวมกฎหมายและกฎระเบียบ / สถาบันวิชาการตำราทอง.
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิชาการตำราทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตำราทอง, (2548?).
เลขเรียก352.13076 ส181ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา