Found: 2,292  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจังหวัดตาก ปี 2542 / ฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดตาก.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดตาก. ฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล.
พิมพลักษณ์ตาก : สำนักงานจังหวัดตาก, 2542.
เลขเรียก915.9302 ส691จ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวตากหลากสไตล์ : เที่ยว กิน นอน ตะลอนทัวร์ตาก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก.
พิมพลักษณ์ตาก : องค์การ, 2554.
เลขเรียกDS 589 .T3 ท617 2554
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวตาก หลากสไตล์...เที่ยว กิน นอน ตะลอนทัวร์ตาก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก.
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก.
พิมพลักษณ์ตาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก, 2555.
เลขเรียก915.9363 อ114ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบ การบรรยายสรุปจังหวัดตาก / สำนักงานจังหวัดตาก
พิมพลักษณ์[ตาก] : สำนักงานจังหวัดตาก, [2530?]-
เลขเรียก915.93 อ884
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดตาก
พิมพลักษณ์ตาก : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก, [25--]-
เลขเรียก330.9593 ข291 ตก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบโรงงานอุตสหกรรม จังหวัดตาก 2536 / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ชื่อผู้แต่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
พิมพลักษณ์ตาก : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, 2536.
เลขเรียกHD2346.T52T3 อ814ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาจังหวัดตาก
พิมพลักษณ์ตาก : จังหวัดตาก, 2552
เลขเรียกภน 307.140959363 ค872
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตาก มีมากกว่าที่คิด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก.
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก.
พิมพลักษณ์ตาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก, 255-.
เลขเรียก915.93 อ114ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตากมีมากกว่าที่คิด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก, [2554?].
เลขเรียก915.93 ต525 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตากมีมากกว่าที่คิด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก, [2554].
เลขเรียกDS589.T3 ต292
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสะพานมิตรภาพ ไทย-พม่า พลิกประวัติศาสตร์โลกเอเซีย / หอการค้าจังหวัดตาก, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ชื่อผู้แต่งหอการค้าจังหวัดตาก
พิมพลักษณ์ตาก : โรงพิมพ์ 54, 2540
เลขเรียก327.593 ต21ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดตาก
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, [2531]-
เลขเรียก630.20112 น927 ตก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน จังหวัดตาก / โดย คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน ระย...
พิมพลักษณ์ตาก : สถานีพัฒนาที่ดินตาก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2537.
เลขเรียก333.7615 ผ932 ตก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวตากหลากสไตล์ : เที่ยว กิน นอน ตะลอนทัวร์ตาก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก.
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก.
พิมพลักษณ์ตาก : องค์การฯ, [2553].
เลขเรียกDS589.ต6 อ22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดตาก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544.
เลขเรียกอ DS 589.ต21 ค4ว,305.09593 ว394ตก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา