Found: 2,322  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบอักษรโบราณ : ฉบับคู่มือผู้สอน
เลขเรียก417.7 บ892 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบอักษรโบราณ ฉบับคู่มือผู้สอน / บุญเลิศ เสนานนท์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักหอสมุดแห่งชาติ, 2556.
เลขเรียกPL4112 บ83 2556,417.7 บ892 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบตัวอักษร = Lettering design / ไพศาล สุวรรณเศรษฐ์
ชื่อผู้แต่งไพศาล สุวรรณเศรษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554.
เลขเรียกNK3632 พ997 2554,745.61 พ997ก 2554 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการใช้อักษรโรมันแทนอักษรไทย / ปริญญานิพนธ์ ของ จันทร์เพ็ญ โวหารสุนทร.
ชื่อผู้แต่งจันทร์เพ็ญ โวหารสุนทร.
พิมพลักษณ์2530.
เลขเรียกPL4167 .จ65 2530,411 จ272ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอาหรับ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2535.
เลขเรียกPN6010 ร421ห 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนหนังสือภาษาโบราณ / สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2553.
เลขเรียกPL4159 .ห54 2553,417.7 ก176บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอักษรธรรมล้านนา / เฉลียว มูลจันทร์
ชื่อผู้แต่งเฉลียว มูลจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2526.
เลขเรียกPL4168 ฉ449อ 2526,495.917 ฉ448อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอักษรธรรมล้านนา / เฉลียว มูลจันทร์.
ชื่อผู้แต่งเฉลียว มูลจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2526.
เลขเรียกPL4195.ห7 ฉ75,495.916 ฉล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานโครงสร้างตัวอักษรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.
ชื่อผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2540.
เลขเรียกPL4168 .ร65 2540,495.9111 ร22ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบตัวอักษร = Lettering design / โสภณ ศุภวิริยากร.
ชื่อผู้แต่งโสภณ ศุภวิริยากร.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : วิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540.
เลขเรียก745.61 ส959ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทุกบรรยายชนิด หน้าตาเผชิญหน้า อักษร = Type Face Face Type / คัดสรร ดีมาก
ชื่อผู้แต่งคัดสรร ดีมาก
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2559
เลขเรียกNK 3600 ช151,745.6 ค251บ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องออกแบบประดิษฐ์อักษร = Lettering / สมคิด หงษ์สุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งสมคิด หงษ์สุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วาดศิลป์, 2546.
เลขเรียกNK3639.ท9 ส44 2546,745.61 ส16อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTypography พื้นฐานการใช้งานตัวอักษร / จุติพงศ์ ภูสุมาศ
ชื่อผู้แต่งจุติพงศ์ ภูสุมาศ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2556.
เลขเรียกZ250.7 จ633,745.6 จ633ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานการใช้งานตัวอักษร = The Principles of typography / จุติพงศ์ ภูสุมาศ ; ปิยะบุตร สุทธิดารา, บ...
ชื่อผู้แต่งจุติพงศ์ ภูสุมาศ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2556.
เลขเรียกZ250.7 จ633 2556,745.61 จ73พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา