Found: 2,528  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบอักษรโบราณ : ฉบับคู่มือผู้สอน
เลขเรียก417.7 บ892 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบอักษรโบราณ ฉบับคู่มือผู้สอน / บุญเลิศ เสนานนท์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักหอสมุดแห่งชาติ, 2556.
เลขเรียกPL4112 บ83 2556,417.7 บ892 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบตัวอักษร = Lettering design / ไพศาล สุวรรณเศรษฐ์
ชื่อผู้แต่งไพศาล สุวรรณเศรษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554.
เลขเรียกNK3632 พ997 2554,745.61 พ997ก 2554 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการใช้อักษรโรมันแทนอักษรไทย / ปริญญานิพนธ์ ของ จันทร์เพ็ญ โวหารสุนทร.
ชื่อผู้แต่งจันทร์เพ็ญ โวหารสุนทร.
พิมพลักษณ์2530.
เลขเรียกPL4167 .จ65 2530,411 จ272ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องออกแบบอักษรไทย / สมบูรณ์ ดรุณศิลป์. [text]
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์ ดรุณศิลป์.
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2541.
เลขเรียก745.61 ส16อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอาหรับ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2535.
เลขเรียกPN6010 ร421ห 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนหนังสือภาษาโบราณ / สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2553.
เลขเรียกPL4159 .ห54 2553,417.7 ก176บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบตัวอักษร = Lettering design / โสภณ ศุภวิริยากร.
ชื่อผู้แต่งโสภณ ศุภวิริยากร.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : วิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540.
เลขเรียก745.61 ส959ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องออกแบบประดิษฐ์อักษร = Lettering / สมคิด หงษ์สุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งสมคิด หงษ์สุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วาดศิลป์, 2546.
เลขเรียกNK3639.ท9 ส44 2546,745.61 ส16อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการทางการออกแบบตัวอักษรไทยในงานพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 1826-2526 / สันติ คุณประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งสันติ คุณประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกZ246 ส581 2542
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอักษรไทยและอักษรขอมไทย = Thai scripts & Khmar scripts / วิโรจน์ ผดุงสุนทรารักษ์
ชื่อผู้แต่งวิโรจน์ ผดุงสุนทรารักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2559.
เลขเรียกPL4159 ว64 2559,495.911 ว711อ 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการประดิษฐ์ตัวอักษร / สงกรานต์ แหยมแก้ว
ชื่อผู้แต่งสงกรานต์ แหยมแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ 1999, 2542.
เลขเรียกNK3639.T45 ส132ท 2542,745.61 ส132ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนตัวอักษรและภาพประกอบตัวอักษร / นิพนธ์ ทวีกาญจน์.
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ ทวีกาญจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2523.
เลขเรียกNK3600 .น65,745.6 นพ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบคัดตัวอักษรจีน ตัวอักษรตัวเต็ม ตัวอักษรตัวย่อ : 1415 102 ภาษาจีน 2 / เขียนโดย ละออ เตชะรุ่งไพศา...
ชื่อผู้แต่งละออ เตชะรุ่งไพศาล.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา