Found: 1,525  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดตราด ประจำปี... / สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดตราด.
พิมพลักษณ์ตราด : สำนักงาน, 2542-
เลขเรียก380.1 ข291ตร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด / สำนักงานจังหวัดตราด
พิมพลักษณ์[ตราด] : สำนักงาน, 2527.
เลขเรียกDS589.ต166 ม234
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2535 สำนักงานประมงจังหวัดตราด = Annual report 1992 / สำนักงานประมงจังหวัดตราด กรมประม...
ชื่อผู้แต่งกรมประมง. สำนักงานประมงจังหวัดตราด.
พิมพลักษณ์ตราด : สำนักงานประมงจังหวัดตราด, 2535.
เลขเรียก354.57 ป348ร 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนลงทุนจังหวัดตราด ...
พิมพลักษณ์[ตราด : ม.ป.พ.], 2538-
เลขเรียก332.672 ผ931ตร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาด จังหวัดตราด ประจำปี 2537 / สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดตราด
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดตราด.
พิมพลักษณ์[ตราด] : สำนักงาน, [2537?]
เลขเรียกHF5415.12.T5 ต46 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด / สำนักงานจังหวัดตราด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [25--]-
เลขเรียก959.3 ป372ตร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดตราด
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, [2531]-
เลขเรียก630.20112 น927 ตร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการใช้ที่ดินจังหวัดตราด / กรมพัฒนาที่ดิน.
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2526.
เลขเรียกHD890.55.ฮ9ต6 พ64 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดตราด / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2543.
เลขเรียก305.09593 ว394ตด 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตราด / สยาม เล้าเจริญ, เขียนและถ่ายภาพ.
ชื่อผู้แต่งสยาม เล้าเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี เอส พี, 2545.
เลขเรียกDS589.T7 ส46 2545,915.9373 ส16ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีชีวิตชุมชนชาวริมฝั่งทะเลในอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด / ชลพรรษ โภคสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งชลพรรษ โภคสมบัติ.
พิมพลักษณ์ตราด : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด, 2549.
เลขเรียก305.89591 ช225ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจังหวัดตราด / บรรเทิง ยันต์โกเศศ ผู้เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งบรรเทิง ยันต์โกเศศ.
พิมพลักษณ์ตราด : หน่วยศึกษานิเทศก์ฝ่ายสามัญศึกษา, 2515.
เลขเรียกDS589.ต64 บ46,915.93 บ17จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตราด : สุดแดนบูรพา
พิมพลักษณ์ตราด : สำนักงานจังหวัดตราด, 2546
เลขเรียกDS589.T7 ต166 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : เอกลักษณ์แห่งปัญญา สมบัติล้ำค่าของชาวเมืองตราด / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวั...
พิมพลักษณ์ตราด : สำนักงาน, 2554
เลขเรียกส.ร. 306.09593 ม174
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติจังหวัดตราด : ฉบับ 2536 = Statistical reports of Changwat Trat : 1993 edition / สำน...
พิมพลักษณ์[ตราด] : สำนักงาน, 2536.
เลขเรียกHA1787 ส691ตร 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา