Found: 1,716  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดตรัง / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง
พิมพลักษณ์[ตรัง] : สำนักงาน, [25--]-
เลขเรียก330.9593 ข291 ตง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานข้อราชการจังหวัดตรัง ปี ... / ฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดตรัง.
พิมพลักษณ์ตรัง : สำนักงาน, [25--]-
เลขเรียก915.93 ร451ตง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดตรัง
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, [2531]-
เลขเรียก630.20112 น927 ตง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดตรัง / กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง ; [25--]-
เลขเรียก333.72 ร228ตง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรยายสรุปข้อราชการจังหวัดตรัง 2528 / สำนักงานจังหวัดตรัง.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดตรัง.
พิมพลักษณ์ตรัง : สำนักงานฯ, 2528.
เลขเรียกDS589.ต4 บ44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการทรัพยากรที่ดินเบื้องต้น : จังหวัดตรัง / กรมพัฒนาที่ดิน.
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2541].
เลขเรียกSB108.ท9ต4 ก45,333.335 ก17ตง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือท่องเที่ยว [จุลสาร] : จังหวัดตรัง / จัดทำโดย ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดตรัง
พิมพลักษณ์ตรัง : สำนักงานจังหวัดตรัง, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง / สำนักงานจังหวัดตรัง. กระทรวงมหาดไทย.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดตรัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2528.
เลขเรียกDS589.ต4 ก45,915.93 ป372 ตง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดตรังประจำปี 2541 / พาณิชย์จังหวัดตรัง,สำนักงาน.
ชื่อผู้แต่งพาณิชย์จังหวัดตรัง, สำนักงาน.
พิมพลักษณ์ตรัง : โรงพิมพ์เหรียญชัย , 2541.
เลขเรียกHF 5415.12.T35 พ30ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง พ.ศ. 25 - / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง.
พิมพลักษณ์ตรัง : สำนักงานฯ, 25 - .
เลขเรียกHD4300.55.ต4 อ7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปืนใหญ่โบราณเมืองตรัง / สุวัฒน์ ทองหอม.
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ ทองหอม.
พิมพลักษณ์ตรัง : ตรังการพิมพ์, 2538.
เลขเรียกUF485.ท9 ส76
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารสนเทศ ปีการศึกษา 2534 / วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง.
ชื่อผู้แต่งพลศึกษาจังหวัดตรัง, วิทยาลัย.
พิมพลักษณ์ตรัง : วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง, 2534.
เลขเรียกพ178ส 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาวิทยาเขตตรัง พ.ศ. 2547-2554
พิมพลักษณ์ตรัง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, 2547
เลขเรียกLG395.S64 ผ83 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประวัติชื่อบ้านที่เป็นที่ตั้งของที่อ่านหนังสือ ประจำหมู่บ้านในจังหวัดตรัง / ศูนย์การศึกษานอ...
ชื่อผู้แต่งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง
พิมพลักษณ์ตรัง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง, 2547.
เลขเรียก398.232 ศ 902 ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการใช้ที่ดินจังหวัดตรัง / งานวางแผนการใช้ที่ดิน 5 ฝ่ายนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 2 กองวางแผนการใช้...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2532-
เลขเรียก333.713 กษ0807ผ ตง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา