Found: 9,754  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ / โปรดปราน บุณยพุกกณะ
ชื่อผู้แต่งโปรดปราน บุณยพุกกณะ
เลขเรียกQA76.9.D26 ป94 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฐานข้อมูลสารนิเทศที่พัฒนาขึ้นเอง ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) / คณะทำงานสร้างฐาน...
ชื่อผู้แต่งคณะทำงานสร้างฐานข้อมูลท้องถิ่นข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2537.
เลขเรียก025.04 ค125ฐ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบฐานข้อมูล = Database system / ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2538.
เลขเรียกQA76.9.D32 ศ484 2538,001.64 ศ37ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุร...
ชื่อผู้แต่งกรมโยธาธิการและผังเมือง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรม, 2553?].
เลขเรียกHT169.ท9 ก62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุร...
ชื่อผู้แต่งกรมโยธาธิการและผังเมือง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรม, 2553?].
เลขเรียกHT169.ท9 ก622
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเรียนวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล Database design / เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์.
ชื่อผู้แต่งเทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2554.
เลขเรียกQA76.9.D26 ท623,005.74 ท84ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการออกแบบระบบงานฐานข้อมูล / สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล.
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2553.
เลขเรียกQA76.9.D32 ส282,005.74 ส45ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบฐานข้อมูล / ขนิษฐา กุลนาวิน
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา กุลนาวิน
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2559
เลขเรียก005.74 ข226ร 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฐานข้อมูลสารบบกฎหมายรัฐธรรมนูญไทย และข้อบังคับการประชุม : รายงานการประชุม / โดย พรศักดิ์ ผ่องแผ...
ชื่อผู้แต่งพรศักดิ์ ผ่องแผ้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2540.
เลขเรียกKPT2050 พ282ร 2540,ว342.5930285 พ17ฐ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบจัดการฐานข้อมูล / สมควร สากำ
ชื่อผู้แต่งสมควร สากำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็คเอ็ดดูเคชั่น, 2559
เลขเรียกQA76.9.D32 ส233ร 2559,005.741 ส233ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบค้นฐานข้อมูล science citation index expanded (SCI--Expanded), social sciences citation index (...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียก025.04 ก525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ฐานข้อมูลวิชาการ (CD-ROM) / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2541.
เลขเรียก005.74 ท164
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบฐานข้อมูล Progress / ประพจน์ สุขมานนท์.
ชื่อผู้แต่งประพจน์ สุขมานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2537.
เลขเรียกQA76.9.D3 ป279 2537,005.74 ป297ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย [electronic resource] / ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา