Found: 46,172  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนสำหรับนักพัฒนา / สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน.
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน. สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน, 2548.
เลขเรียก307.1 ก17ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางชุมชนที่เข้มแข็ง / สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน.
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน. สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน, 2548.
เลขเรียก307.1 ก17ส 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบบริหารจัดการชุมชน และกระบวนการชุมชนในการจัดทำแผนชุมชน / สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน กรมการ...
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน. สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน, [254-?]
เลขเรียก307.1 ก17ร [254-?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการออกแบบสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่ชุมชนเมือง ชุมชนวัดสังเวช และชุมชนวัดสามพระยา / จัดทำโดย...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ คชสีห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน [videorecording] / กรมพัฒนาชุมชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี กรมการพัฒนาชุมชน : อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนอย่างยั่งยืน / กรมการพัฒนาชุมชน.
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2555.
เลขเรียกHN700.592.C6 ก418
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์จากภาคใต้เรื่องสวัสดิการชุมชน วิทยุชุมชน ธุรกิจชุมชน : เอกสารประกอบงานมหกรรมชุมชนเข้มแข็ง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2546.
เลขเรียกHN700.592.C6 ป392
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือผู้เอื้ออำนวยกระบวนการ / สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน.
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน. สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน, [254-?]
เลขเรียก307.1 ก17ค [254-?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 พอช. "พัฒนาองค์กรชุมชน"/ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ชื่อผู้แต่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการดำเนินงาน กรมพัฒนาชุมชน 2548 / กรมพัฒนาชุมชน.
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาชุมชน, 2548.
เลขเรียก307.14 ก494ง 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขาตายิ้ม : ป่าชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน / ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้, 2547.
เลขเรียกSD657.T5 ข7 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวใหม่ สำนักพัฒนาชุมชน / สำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร.
ชื่อผู้แต่งกรุงเทพมหานคร. สำนักพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แอร์บอร์น พรินต์, 2544.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ส67,309.263 ก47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบบริหารจัดการชุมชนและกระบวนการชุมชนในการจัดทำแผนชุมชน / กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการช...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, [2550?]
เลขเรียกHN49.C6 ร228 2550?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์และบทเรียนกระบวนการ "แผนชีวิตชุมชน" ภาคใต้ / คณะประสานงานยุทธศาสตร์องค์กรชุมชนภาคใต้ (ประเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2546.
เลขเรียกHN700.592.C6 ส179
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุมชน / สำนักงานพัฒนาชุมชน.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาชุมชน , 2530.
เลขเรียก303.483 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา