Found: 9,828  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา 512 101 ชีววิทยาทั่วไป / ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชาชีววิทยา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540.
เลขเรียกQH320.ท9 ม56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีววิทยากับความต้องการของมนุษย์ในอนาคต : รายงานการสัมมนาชีววิทยา ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาชีววิทยาเรื่องชีววิทยากับความต้องการของมนุษย์ในอนาคต (ครั้งที่ 3 : 2527 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : สาขาชีววิทยา สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2527.
เลขเรียกQH301 ก525 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการเรียนวิชาจุลชีววิทยาทั่วไป / [คณาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยา...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539.
เลขเรียกQR61 อ884
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี ชีววิทยา / ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาชีววิทยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียก378.05 จฬ683ช 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีววิทยา / [คณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา].
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [2551?]
เลขเรียก570 ชท579
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิบัติการหลักชีววิทยา = Principles of biology laboratory : BIO 1106 (L) / คณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2558.
เลขเรียกQH317 ป135 2558,574.0724 ค127ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชา 311 108 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป = 311 108 General biology laboratory / โดย คณาจารย์ภาควิชาชี...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549.
เลขเรียกQH317 ว545 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีววิทยา / สาขาชีววิทยา ทบวงมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งสาขาชีววิทยา ทบวงมหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2527
เลขเรียก574 ท15ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีววิทยาสำหรับนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / กลุ่มวิชาชีววิทยา
ชื่อผู้แต่งกลุ่มวิชาชีววิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิบัติการชีววิทยา / ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง. ภาควิชาชีววิทยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531.
เลขเรียก574 ช37ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักชีววิทยา / ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520.
เลขเรียกQH308.7 ร6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักชีววิทยา BI 115 / มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาควิชาชีววิทยา
ชื่อผู้แต่งรามคำแหง, มหาวิทยาลัย. ภาควิชาชีววิทยา.
เลขเรียก574 ร26ห 2520
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือชีววิทยา / โดย คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2525.
เลขเรียกQH308.2 ท3ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติการชีววิทยา / ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2520.
เลขเรียกQH317 ข5ค7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา