Found: 909  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปกรรมเมืองชัยนาท / ชัยนาท. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
ชื่อผู้แต่งชัยนาท. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
พิมพลักษณ์ชัยนาท : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท, [253?]
เลขเรียก913.593 ช116ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2538 : สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท / สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท และสาขาอำเภอหันคา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท.
พิมพลักษณ์ชัยนาท : สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท , 2538.
เลขเรียก354.76 -215i 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดชัยนาท ประจำปี.../ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท [text]
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
พิมพลักษณ์ชัยนาท สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท 2541
เลขเรียก315.93 ส215ชน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชัยนาท
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, [2531]-
เลขเรียก630.20112 น927 ชน
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท.
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2529.
เลขเรียกDS589.ช5 อ22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดชัยนาท / กร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2546.
เลขเรียกG70.215.ท9 ข542 2546,912.593 ค961 ชน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประสานงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดชัยนาท ปี 2535 / สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
พิมพลักษณ์ชัยนาท : สำนักงาน, 2536.
เลขเรียกS471.T352.C41 .ก27 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเมืองชัยนาท / สำนักผังเมือง กองวิจัย.
ชื่อผู้แต่งสำนักผังเมือง. กองวิจัย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักฯ, 2523.
เลขเรียกHN750.8.ช5 ส6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกงาน ณ สำนักงานเกษตรภาคกลาง จังหวัดชัยนาท / นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร สาขาพืชไร่นา.
ชื่อผู้แต่งนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร สาขาพืชไร่นา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2519.
เลขเรียก633 น111ก 2519
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ตำบลบ้านกลัวย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท : รายงานการศึกษา / สำนัก...
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท.
พิมพลักษณ์ชัยนาท : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2535.
เลขเรียก630 ส144น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดชัยนาท / ก...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2546.
เลขเรียกG 70.215 .T5 ข19ช 2546
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดชัยนาท / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารแ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2543.
เลขเรียก305.09593 ว394ชน 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดชัยนาท / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารแ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2542.
เลขเรียกDS589.ช5 อ65 2542,915.9304 ว113ชน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานเขตปฏิรูปที่ดิน เขตจัดรูปที่ดินและสถาบันเกษตรกรจังหวัดชัยนาท ปี 2536 / สำนักงานเกษตรและ...
พิมพลักษณ์ชัยนาท : สำนักงาน, 2536.
เลขเรียกHD1333.T35 .ก274
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2528 สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดชัยนาท = Chainat fisheries station annual report 1986 / ส...
ชื่อผู้แต่งกรมประมง. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดชัยนาท.
พิมพลักษณ์ชัยนาท : สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดชัยนาืท, 2529.
เลขเรียก354.57 ป348ร 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา