Found: 28,634  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการการผสมผสานแนวความคิดทางจิตวิทยาตะวันออก-ตะวันตก / จัดโดย ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จิ...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2544].
เลขเรียกBF76.5 จ75,150 ก475ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาจริยธรรม และจิตวิทยาภาษา / ดวงเดือน พัพนธุมนาวิน.
ชื่อผู้แต่งดวงเดือน พันธุมนาวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิชย์, 2524.
เลขเรียกBJ1185.ท9 ด175 2524,370.153 ด17จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาทั่วไป / คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา
ชื่อผู้แต่งคณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
เลขเรียก150 ค15จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารจิตวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย, 2537-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาจริยธรรมและจิตวิทยาภาษา / ดวงเดือน พันธุมนาวิน
ชื่อผู้แต่งดวงเดือน พันธุมนาวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524
เลขเรียก170.15 ด17จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาธุรกิจ / มาลินี จุฑะรพ.
ชื่อผู้แต่งมาลินี จุฑะรพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธิ์, 2542.
เลขเรียก658.315019 ม497จ3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาแห่งชายและหญิง / Phongphan Lebnag เขียน.
ชื่อผู้แต่งพรพรรณ เล็บนาก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : TLS, 2543.
เลขเรียกBF575.L8 พ247,155.6 พ12จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาครอบครัว. เล่ม 1 / อุษา จารุสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งอุษา จารุสวัสดิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สันติภาพการพิมพ์, 2544.
เลขเรียกBF637.F3 อ864 2544 ล.1,158.24 อ48จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาเพื่อคุณ : บทสารคดีทางวิทยุ / โดย คณาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณาจารย์คณะจิตวิทยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกBF28.T5 จ75,150 จ49จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการการผสมผสานแนวความคิดทางจิตวิทยาตะวันออก - ตะวันตก [text] / ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ ...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาตะวันออก - ตะวันตก คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
เลขเรียกวจ 150 จ683ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาทางวิชาการ / ชมรมอาจารย์จิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งชมรมอาจารย์จิตวิทยาแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรม, 2522.
เลขเรียก150 อ22ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา