Found: 1,043  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 11 / สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง, 2539.
เลขเรียก331.21 ค124
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 18 ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555- 26 สิงหาคม 2556 สำ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บางกอกบล๊อก 2557
เลขเรียก331.21 ส691ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาเบื้องต้นเรื่องโครงสร้างค่าจ้างแห่งชาติ / โดย สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540.
เลขเรียกHD5072.57 ร451 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 18 ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 - 26 สิงหาคม 2556 / ส...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2556.
เลขเรียก331.23 ค1411ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการค่าจ้าง/ สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง
พิมพลักษณ์กรุงทพฯ : สำนักงาน, 255-
เลขเรียกHD5072.55 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 15 (ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2545 - 1 พฤศจิกายน 2547) ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กระทรวงแรงงาน 2548.
เลขเรียก354.9 ก17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ ... / โดย สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงานและสวั...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2541-.
เลขเรียก331.21 ก218ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการสำรวจค่าจ้าง, สวัสดิการ และ HR benefits ปี 2555/2556
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2555.
เลขเรียกHD5072.55 ผ191 2555-2556,อ 331.21 บ226ผ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องค่าจ้างและสวัสดิการยืดหยุ่น / ธัญญา ผลอนันต์
ชื่อผู้แต่งธัญญา ผลอนันต์. ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ขวัญข้าว''94 2538
เลขเรียกHD4912.T5 ค299 2538,658.32 ธ461ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี ... / สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, c[2533]-
เลขเรียก331.29593 ผ191
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในการหาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและค่าจ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, 2548.
เลขเรียกHD5072.55 ส36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาเบื้องต้น เรื่องโครงสร้างค่าจ้างแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540.
เลขเรียก331.22 ส691ร 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการค่าจ้าง / โดย สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2539- .
เลขเรียก341.7636 ส691ร 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 8 10 พฤศจิกายน 2532 / สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กองว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กองวิชาการและวางแผน กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย, 2533.
เลขเรียกHD5072.57 ร6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 17 (ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2550 - 2 ธันวาคม 2553) / ส...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553.
เลขเรียก331.21 ป483ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา