Found: 1,430  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก็งข้อสอบสังคมศึกษา จริยธรรมและศาสนา กฎหมายรัฐธรรมนูญ ศาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การปกครอ...
ชื่อผู้แต่งกัลป์ ไชยมรรคา
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2545.
เลขเรียกLB3060.57 ก396
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับเตรียมสอบ KMITL / วิรุฬหก ณ สงขลา.
ชื่อผู้แต่งวิรุฬหก ณ สงขลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2542.
เลขเรียกNA2256.6 อ599ค,620.0076 ว37ค 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาตวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี.
ชื่อผู้แต่งคู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีฯ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ตำราทอง,c2550.
เลขเรียก346.5933063 ค695ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือคู่มือเตรียมสอบทนายความ / ภูดิท โทณผลิน.
ชื่อผู้แต่งภูดิท โทณผลิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอเดีย พริ้นติ้ง (2013), 2562.
เลขเรียกKPT1630 ภ244 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 มิติ : หนังสือคู่มือเตรียมสอบเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Tula Design, 2538.
เลขเรียกNA130.ท9 ส65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax auditor ชุดวิชาการสอบบัญชี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Tax Business Center, ม.ป.ป.
เลขเรียก657 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสอบเข้าเรียนต่อศิลปะ-ออกแบบ = Art for university / อนันต์ ประภาโส.
ชื่อผู้แต่งอนันต์ ประภาโส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สิปประภา, 2551.
เลขเรียกN340 .อ35 2551,707.076 อ15ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบเพื่อการสอบตรง Smart-I / พิพัฒน์ อัศวโชคไพศาล
ชื่อผู้แต่งพิพัฒน์ อัศวโชคไพศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พ.ศ.พัฒนา, 2554
เลขเรียก510.76 พ36ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือคู่มือเตรียมสอบทนายความ / ภูดิท โทณผลิน.
ชื่อผู้แต่งภูดิท โทณผลิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไอเดีย พริ้นติ้ง (2013) จำกัด, 2563 [2020]
เลขเรียกKPT70 .ภ736 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบเข้าวิทยาลัยเทคนิค-เทคโนฯ ทั่วประเทศ / โชติอนันต์ อินทุใสตระกูล.
ชื่อผู้แต่งโชติอนันต์ อินทุใสตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : นิพนธ์, 2553.
เลขเรียก370.113076 ช84ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบบุคลากร 3 ฉบับสมบูรณ์ / ฝ่ายวิชาการสถาบัน Opinion.
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการสถาบัน opinion.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถายบุ๊กส์, 2538.
เลขเรียกJQ1746.Z1 ฝ64,351.3 ส363ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบภาค ก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป / คณะอาจารย์ ว. วิชาการ.
ชื่อผู้แต่งคณะอาจารย์ ว. วิชาการ.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. , ม.ป.พ 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมสอบ GMAT graduate management admission test / โดย ทศพร คล้ายอุดม,สุทิน พูลสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งทศพร คล้ายอุดม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที.จี.อาร์.อี., 2543.
เลขเรียกHF1118 ท237 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบ GAT / เชษฐ์ ชั้นสกุลดี ; บุญศรี ไพรัตน์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งเชษฐ์ ชั้นสกุลดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : พ.ศ. พัฒนา, 2552.
เลขเรียก153.94 ช58ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ 1,2 (อปท.) อบต. เทศบาล อบจ. / ฝ่ายวิชาการส...
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการสถาบันวิชาการ sp academy.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบนวิชาการ SP ACADEMY , ปีลิขสิทธิ์ 2537.
เลขเรียก658.311 ฝ211ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา