Found: 3,540  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สนง.ประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยครูเทพสตรี.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : วิทยาลัยเทพสตรี, 2523.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักศึกษาวิทยาลัยครูเพชรบุรี / วิทยาลัยครูเพชรบุรี.
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูเพชรบุรี.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : วิทยาลัยฯ, 2528.
เลขเรียกLG395.ท9พ7 ค74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มเวลา : สำหรับผู้บริหารโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์พี...
ชื่อผู้แต่งกรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา], 2531.
เลขเรียกLB1731 ก42
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักเรียน / โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูนครปฐม.
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูนครปฐม.
พิมพลักษณ์[นครปฐม : วิทยาลัยครูนครปฐม, [2529].
เลขเรียกLG395.ท9น2 ร92
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบ ครูกทม. ครูผู้ช่วย ครูสพฐ. / สิงห์ทอง บัวชุม.
ชื่อผู้แต่งสิงห์ทอง บัวชุม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์กรุ๊ป, [255-].
เลขเรียกLB1765.T5 ส718 [255-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักศึกษา วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา / วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : วิทยาลัยครู, ม.ปป.
เลขเรียกAru-01-015-00-0480
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการพัฒนาวิชาชีพครู / ธีรยุทธ พึ่งเทียร text
ชื่อผู้แต่งธีรยุทธ พึ่งเทียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557
เลขเรียกLB2832.4.T5 ธ641 2557,371.12 ธ641ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือดำเนินงานฝึกหัดครูเพื่อพัฒนาชนบท / กรมการฝึกหัดครู.
ชื่อผู้แต่งกรมการฝึกหัดครู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ, 2525.
เลขเรียก370.7 ก27ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักศึกษาวิทยาลัยครูกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2530 / วิทยาลัยครูกำแพงเพชร
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูกำแพงเพชร
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : วิทยาลัยครูกำแพงเพชร, 2530.
เลขเรียกอ 378.1 ว585ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักศึกษาวิทยาลัยครูนครราชสีมา / วิทยาลัยครูนครราชสีมา. [text]
ชื่อผู้แต่งนครราชสีมา, วิทยาลัยครู
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : วิทยาลัยครูนครราชสีมา, 2528
เลขเรียก378.199 น11ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือบริหารงานวิทยาลัยครูนครราชสีมา วิทยาลัยครูนครราชสีมา. [text]
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูนครราชสีมา
พิมพลักษณ์นครราชสีมา วิทยาลัยครูนครราชสีมา 2518.
เลขเรียก370.7302 ว34ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมสอบครูผู้ช่วย ครู สพฐ ครู กทม. ความรอบรู้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิชาการตำราทอง, [25-].
เลขเรียกLB2832 ต717
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา / วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา.
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา, 2536.
เลขเรียก616.979 ว234ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักศึกษา วค.พระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2526 / วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
ชื่อผู้แต่งพระนครศรีอยุธยา,วิทยาลัยครู
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์เทียนวัฒนา, 2526.
เลขเรียกSch.Cat พ 171 ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา