Found: 32,657  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2553 : สำนักจัดการคุณภาพน้ำ / สำนักจัดการคุณภาพน้ำ.
ชื่อผู้แต่งสำนักจัดการคุณภาพน้ำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักจัดการคุณภาพน้ำ, 2553.
เลขเรียก354.36 จ235ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล / งานคุณภาพน้ำชายฝั่ง ฝ่ายคุณภาพน้ำ กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักง...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : งาน, 2534.
เลขเรียกGC1085 ก439
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำทะเลบริเวณหาดชะอำและหาดหัวหิน / งานคุณภาพน้ำชายฝั่ง ฝ่ายคุณภาพน้ำ กองมาตรฐา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : งาน, 2534.
เลขเรียกTD313.T5 น927
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกันคุณภาพของสถานศึกษา / โครงการประกันคุณภาพการศึกษา กรมวิชาการ
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2542
เลขเรียก371.2 ว32ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภ...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2546]
เลขเรียกLB2324 ร451ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งตะวันตกเกาะภูเก็ต 2528-2530 / งานคุณภาพน้ำชายฝั่ง ฝ่ายคุณภาพน้ำ กองมาตรฐาน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. กองมาตรฐานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ฝ่ายคุณภาพน้ำ งานคุณภาพน้ำชายฝั่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2532.
เลขเรียกTD313.T5 ค123ร 2528-2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... สำนักจัดการคุณภาพน้ำ = Annual report ... / สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ.
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ. สำนักจัดการคุณภาพน้ำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักจัดการคุณภาพน้ำ, 2551-<2552>.
เลขเรียกTD365 ค5ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี สำนักจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ. 2547 / สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ.
ชื่อผู้แต่งสำนักจัดการคุณภาพน้ำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ, 2547.
เลขเรียกTD365 จ6ร 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานคุณภาพหัวข้อต่าง ๆ ในระบบคุณภาพแนวทางการใช้ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2534]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 / สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนัก...
ชื่อผู้แต่งสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา, 2557.
เลขเรียกส.ร. 378.1 ส691ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายคุณภาพน้ำ กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2534.
เลขเรียก553.7 ม435
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2542 / หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิก...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยนเรศวร. สำนักงานอธิการบดี. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกLB2806 ร451 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานคุณภาพน้ำแม่น้ำแม่กลอง พ.ศ. 2527-2528 / กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม.
ชื่อผู้แต่งกองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองมาตราฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2529.
เลขเรียก628.168 ก351ร 2527-2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานคุณภาพน้ำแม่น้ำแม่กลอง..
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : โครงการพัฒนาคุณภาพแม่น้ำแม่กลอง งานคุณภาพน้ำ กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2529-
เลขเรียก628.16 รก451
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา ... / สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สำนักประกันคุณภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549-.
เลขเรียกLG395.B343 ก7534ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา