Found: 14,580  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำคม คำสอนพระพุทธศาสนา / อภิราษฎร์ ชุ่มมงคล
ชื่อผู้แต่งอภิราษฎร์ ชุ่มมงคล
พิมพลักษณ์ลำพูน : อภิราษฎร์บุ๊คเฮาส์, [2555?]
เลขเรียกBQ5798.T5 อ262 [255-],294.3443 อ262ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คำสอนหลวงปู่" / น. นันทวันมุนี
ชื่อผู้แต่งน. นันทวันมุนี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต, 2549
เลขเรียก294.304 น11ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธวัจน์ (คำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เจริญการพิมพ์ (1992), [255-?].
เลขเรียกBQ5495 พ66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนวิชา ศษ 361 : วิธีสอนทั่วไป / สมชาย ชูชาติ.
ชื่อผู้แต่งสมชาย ชูชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและคำสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, [2538?].
เลขเรียก371.3 ส239อ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจูงมือลูกเดิน : คำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้ / โดย ป. เจริญธรรม
ชื่อผู้แต่งป. เจริญธรรม
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2548.
เลขเรียกBQ4138.T5 ป111,153 ป595จ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระบรมราโชวาทคำสอนพ่อ : บันทึกคำสอนเพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2558?]
เลขเรียก923.1593 พ46พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัจฉริยะ 100 หน้า พระธรรมคำสอน / ฐิติขวัญ เหลี่ยมศิริวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งฐิติขวัญ เหลี่ยมศิริวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ , 2560.
เลขเรียก294.3422 ฐ343อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัจฉริยะ 100 หน้า พระธรรมคำสอน / ฐิติขวัญ เหลี่ยมศิริวัฒนา, เรื่อง ; อรณัญช์ สุขเกษม, ภาพ text
ชื่อผู้แต่งฐิติขวัญ เหลี่ยมศิริวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557
เลขเรียกBQ5405 .ฐ63 2557,294.34 ฐ332อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการสอนโด...
ชื่อผู้แต่งนันทนา คำภาพันธ์
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียก372.6521 น1154ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยเกม : สำหรับการเรียนสาขาอารักขาพืช / วิชชา ชาลีพรหม
ชื่อผู้แต่งวิชชา ชาลีพรหม
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547.
เลขเรียกPE1449 ว532,428.1 ว532ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมคำสอนเขมร / ประยูร ทรงศิลป์ แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2553.
เลขเรียกPL4328.2 .ว45 2553,895.932 ว44ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน การเขียนคำภาษาไทยและความพึงพอใจในการเรียนระหว่างการสอนแบบแจกลูกสะก...
ชื่อผู้แต่งจินตนา ช่วยพันธุ์
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียก372.48 จ35ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริงนิรันดร์ หลักคำสอนคุ้มครองจิตใจ / พระคัมภีรญาณ อภิปุญโญ.
ชื่อผู้แต่งพระคัมภีรญาณ อภิปุญโญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2555.
เลขเรียกBQ4570 พ4ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีววิทยาพื้นฐาน 1 : เอกสารประกอบคำสอนวิชา ชว 103 ; ชีววิทยาพื้นฐาน 2 : เอกสารประกอบคำสอนวิชา ชว 104 ...
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2546].
เลขเรียกQH308.2 น149 2546,570.711 น149ช 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChild centred : storyline method : การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เล...
ชื่อผู้แต่งอรทัย มูลคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2544.
เลขเรียกLB 1025.3 อ324ช 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา