Found: 134  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพ้องรูป พ้องเสียง และการใช้ตัวการันต์ ตามหลักภาษาไทย / ภูมิจรรยา
ชื่อผู้แต่งภูมิจรรยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นกล้า, 2561
เลขเรียกPL4111 ภ-ค 2561,495.914 ภ416ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมคำพ้อง / โดย พรทิพย์ แฟงสุด.
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ แฟงสุด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2549.
เลขเรียกPL4183 พ239พ 2549,495.913 พ 166 พ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพ้อง โดย ทีมงานแพทย์-วิศวะ [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ พีบีซี 2539.
เลขเรียก495.914 ค216
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมไทย ฉบับคำพ้อง (ฉบับปรับปรุงใหม่) / รวบรวมโดย ชิต ภิบาลแทน และ ชุลีพร สุสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2545.
เลขเรียกPL4183 ช552พ 2545,495.9131 พ174
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเสริมการเรียนรู้ คลังคำพ้อง โสภี สุขเกษม [Text]
ชื่อผู้แต่งโสภี สุขเกษม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อักษรเจริญทัศน์ 2554
เลขเรียก495.913 ส988
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพ้อง / เครือรัตน์ เรืองแก้ว
ชื่อผู้แต่งเครือรัตน์ เรืองแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2547.
เลขเรียกPL4183 ค758 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลังคำพ้อง / โสภี สุขเกษม.
ชื่อผู้แต่งโสภี สุขเกษม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2554.
เลขเรียกPL4183 ส984ค 2554,495.9131 ส 988 ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมคำพ้อง / โดย สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิพนธ์, 2556
เลขเรียกอ 495.913 ส45พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมคำเหมือนและคำตรงข้าม / ธง ลีพึ่งธรรม
ชื่อผู้แต่งธง ลีพึ่งธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลังคำพ้อง / โสภี สุขเกษม.
ชื่อผู้แต่งโสภี สุขเกษม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2549.
เลขเรียก495.9131 ส988ค 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์คำพ้องอังกฤษ - ไทย 20,000 คำ / อ. พฤกษะศรี
ชื่อผู้แต่งพฤกษะศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมภาษาอังกฤษประเทศไทย, 2533
เลขเรียก423.9591 อ16ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา