Found: 4,169  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเด็น คำถาม-คำตอบ การพัฒนาสาธารณสุข / สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่งสำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักฯ, 2536.
เลขเรียกWA100 ก218ป 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสบตากับบางใครสบใจกับบางคน / ศุราณี.
ชื่อผู้แต่งศุราณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กะทิกะลา, 2553.
เลขเรียกBF575.L8 ศ7ส 2553,152.41 ศ741ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถาม-ตอบ วิชาครูชุด ป.ม. / พนัส หันนาคินทร์...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์วัฒนาพาณิชย์, 2510.
เลขเรียก370 ถ319 2510
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถาม-ตอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง / มานิตย์ จุมปา
ชื่อผู้แต่งมานิตย์ จุมปา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546.
เลขเรียกK ม453ถ,342.0076 ม453ถ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิต...เลือกได้ / ชานชาลา.
ชื่อผู้แต่งชานชาลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชานชาลา, 2546.
เลขเรียกBF637.C5 ช63,158 ช521ช 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำถามพร้อมธงคำตอบ : ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2520 - 2544 / จัดพิมพ์โ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2545.
เลขเรียก349.593 ค356
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนมแม่ 50 คำถามยอดฮิต / [บรรณาธิการ ปิยาภรณ์ บวรกีรติขจร ... [และคนอื่น ๆ]]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย, 2553
เลขเรียกRJ216 น199ค,WS125 น199 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถาม-ตอบ กฎหมายลักษณะละเมิด / สุพจน์ (พจน์) กู้มานะชัย
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ (พจน์) กู้มานะชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2551
เลขเรียกKPT834 ส826 2551,346.03 ส826ถ 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง / เนติบัณฑิตยสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2552.
เลขเรียกKPT70 ค356 ล.2,340 ค 594 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ถาม-ตอบ หมวด บุคคลสำคัญ / อำพรรณ วะสิโน, รวบรวมและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งอำพรรณ วะสิโน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญาสร้างสรรค์, 2555.
เลขเรียกCT205 อ6ห 2555,030 อ691น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถาม-ตอบ แพ่ง อาญา เล่ม 4 จากฎีกาใหม่ถึงปี 2552 / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
ชื่อผู้แต่งสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ์, 2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำถามและคำตอบ แพ่ง 100 ข้อ : ตามแนวคำพิพากษาฏีก กาใหม่ล่าสุด พร้อมแนวคิดและวิธีตอบให้ได้คะแนน / อ...
ชื่อผู้แต่งอรรถวัฒน์ หวังดำรงวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2558
เลขเรียกKPT1710 อ359ค 2558,347 อ177ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา