Found: 6,111  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา / [ผู้เรียบเรียง, เยาวลักษณ์ เตียรณบรรจง ....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2541.
เลขเรียกLB1028.5 ส736,371.334 ศ615ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) [electronic resource] : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชา, [254-]
เลขเรียกQ180.55.M4 บ128
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องปัญหาการหายใจลำบากที่เกี่ยวข้องกับด้านกุมารศัลยศาสตร์ / ปริญ...
ชื่อผู้แต่งศิรินันท์ ประสิทธิลักษณะ.
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียก618.9212 ศ373ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาเมียนมาร์ / ดีดี Text
ชื่อผู้แต่งดีดี
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2556
เลขเรียก371.334 ด611บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสบู่และผงซักฝอก [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มัลติมีเดีย เมคเกอร์ส, ปีลิขสิทธิ์ 2548.
เลขเรียกTP991 ส219
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Authorware 5 Attain / วิจารณ์ สงกรานต์.
ชื่อผู้แต่งวิจารณ์ สงกรานต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, [ม.ป.ป.].
เลขเรียก371.33 ว519ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารปรุงแต่งอาหาร [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มัลติมีเดีย เมคเกอร์ส, ปีลิขสิทธิ์ 2548.
เลขเรียกTP450 ส669
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน = Computer assisted instruction / อัจฉรีย์ (คำแถม) พิมพิบูล..
ชื่อผู้แต่งอัจฉรีย์ (คำแถม) พิมพิบูล.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2550.
เลขเรียก371.334 อ514ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนอีเลิร์นนิ่งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับประชาชน ครั้งที่ 1 [electronic resource] / โดย ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, [254-]
เลขเรียกQ158.5 บ128
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมมูลและสัจจนิรันดร์ [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มัลติมีเดีย เมคเกอร์ส, ปีลิขสิทธิ์ 2548.
เลขเรียกQA9.64 ส273
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อการสอนการตรวจร่างกาย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ [electronic resource] / ภาควิชาอายุรศาสต...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชา, [254-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ส่วนมัลติมีเ...
ชื่อผู้แต่งสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักฯ, 2547.
เลขเรียกLB1044.87 ส63,371.334 ศ418ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน / กฤษดา เพ็งอุบล.
ชื่อผู้แต่งกฤษดา เพ็งอุบล.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542.
เลขเรียก371.334 ก918ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / [คณะผู้เขียนราย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2547.
เลขเรียกPL4157 ร65,371.334 ศ418ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแปลงนิพจน์ Infix เป็น Posttik / ของรัญญา อินนันชัย
ชื่อผู้แต่งรัญญา อินนันชัย
พิมพลักษณ์2544
เลขเรียก371.334 ร113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา