Found: 2,312  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ / เสาวพร เมืองแก้ว
ชื่อผู้แต่งเสาวพร เมืองแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอ็น. การพิมพ์, 2538.
เลขเรียกTX165 ส942,640.71 ส267ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคหกรรมศาสตร์ทั่วไป เล่ม 1 หน่วยที่ 1 - 7 / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535.
เลขเรียก640 ส418ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องคหกรรมศาสตร์สาส์น.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คณะคหกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารพันในบ้าน / สมาคมคหกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งสมาคมคหกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมคหกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 25-
เลขเรียก640 ส462ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการสอนคหกรรมศาสตร์ / มณี โกสุมาศ.
ชื่อผู้แต่งมณี โกสุมาศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารตำรา สำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2537.
เลขเรียกTX167 ม124พ 2540,370.113 ม14พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 1 - 7 / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531.
เลขเรียกHF5351 ส747อ 2531,658 ส418ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฐมนิเทศคหกรรมศาสตร์ : แนะนำคหกรรมศาสตร์ / พิณทิพย์ บริบูรณ์สุข.
ชื่อผู้แต่งพิณทิพย์ บริบูรณ์สุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยและอาชีวศึกษา, 2527.
เลขเรียก640 พ662ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 8-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, / 2535.
เลขเรียก640.7 ส41ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการสอนคหกรรมศาสตร์ / สุณิสา อิ่มเอิบ
ชื่อผู้แต่งสุณิสา อิ่มเอิบ
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยรำไพพรรณี, 2532
เลขเรียก371.3 ส737พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 7-15 มหวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553
เลขเรียก640.72 ม246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฯ, 2530-2531.
เลขเรียกTX165 ม56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา 2143612 พฤติกรรมการสอนคหกรรมศาสตร์ / สุณิสา อิ่มเอิบ
ชื่อผู้แต่งสุณิสา อิ่มเอิบ
พิมพลักษณ์จันทบุรี : ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยรำไพพรรณี, 2532
เลขเรียกผ 640.7 ส737อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวสู่ 39 ปี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2557.
เลขเรียกTX 145 ก536 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ : เอกสารการสอนชุดวิชา 70431 หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มห...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, / 2535.
เลขเรียกTX167 ม246,640.7 ส41ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532.
เลขเรียกTX167 ม53,640.7 ป392 2532 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา