Found: 3,565  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงานเฝ้าระวังและตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง / สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง กรมอนามัย
ชื่อผู้แต่งสำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง กรมอนามัย, 2557.
เลขเรียกRA423.2 ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความเสี่ยงกิจกรรมการประเมินความเสี่ยงและการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินความเสี่ยงสำหรับ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
เลขเรียก664.001579 ก 591 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือชุด คู่มือมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง เล่ม 1 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน = Financial risk m...
ชื่อผู้แต่งเจริญ เจษฎาวัลย์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : พอดี, 2549.
เลขเรียกHD61 จ722,658.155 จ57ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการประเมินความเสี่ยงทางการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ / วิทยานิพนธ์ ของ อมร มะลาศรี
ชื่อผู้แต่งอมร มะลาศรี
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 370 อ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความความเสี่ยงด้านนโยบาย / รวบรวมโดย, อัญชนา ณ ระนอง.
ชื่อผู้แต่งอัญชนา ณ ระนอง.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553.
เลขเรียกHB 615 อ113 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ / ปวีณา มีประดิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งปวีณา มีประดิษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2559.
เลขเรียก363.1102 ป625ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงานเฝ้าระวังและตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง / กรมอนามัย.
ชื่อผู้แต่งกรมอนามัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2557.
เลขเรียกRA 423.2 ค416 2557,302.2 อ076ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบาเซล ทู แอนด์ การบริหารความเสี่ยง : Risk management วันทนี สุรไพฑูรย์กร. [Text]
ชื่อผู้แต่งวันทนี สุรไพฑูรย์กร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 2548.
เลขเรียกHG 1616 .C34 ว115 2548,HD 61 ว6บ7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความวิจัยประกอบการสัมมนาทางวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556 เรื่อง"ความเ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ / ปวีณา มีประดิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งปวีณา มีประดิษฐ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะสารธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, [2558?].
เลขเรียก363.1102 ป625ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความเสี่ยงของโครงการคอมพิวเตอร์ / สุพจน์ โกสิยะจินดา
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ โกสิยะจินดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2541.
เลขเรียกT58.5 ส826,658.155 ส826ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา