Found: 22,346  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2543
เลขเรียก306.09593 ว113 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมของชุมชนโครงการหลวง / [ผู้แต่ง ทัศนีย์ ศรีมงคล ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง, [2546]
เลขเรียกDS569 ว394,305.56 ท365ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสารคดีวัฒนธรรมประเพณีไทย ชุดที่ 1 [video recording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรส วิดีโอ จำกัด, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเพณี อารยธรรม ล้านนา คุณค่าศรัทธาและความเชื่อ
พิมพลักษณ์ลำปาง : ม.ป.พ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องThe complete mega series of Discovery atlas [videorecording] / Discovery Channel ; เอสทีจี มัลติมี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : STG Multimedia, 2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนเผ่าในพื้นที่โครงการหลวง / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง.
ชื่อผู้แต่งโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2545.
เลขเรียก305.895 ค962ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องDo’s and Don’ts [electronic resource] / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงาน, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสารคดีวัฒนธรรมประเพณีไทย ชุดที่ 2 [electronic resource]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรส วิดีโอ จำกัด, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนะนำ 17 จังหวัดภาคเหนือ / สุรศักดิ์ ตันตะโยธิน, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามสปอร์ซินดิเคท, (254-).
เลขเรียก915.93 น781
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องDiscovery Atlas [videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมงป่อง, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเพณีการแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ = Pak Num Pro god and goodess procession festival / สุชาติ ...
ชื่อผู้แต่งสุชาติ แสงทอง.
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2542.
เลขเรียกว394.5 ส42ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาวเขา : ความเข้าใจกับชนเผ่าต่างวัฒนธรรม / สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์.
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสงเคราะห์. สถาบันวิจัยชาวเขา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมบริการวิชาการ สถาบันวิจัยชาวเขา, 2538.
เลขเรียก305.56 ป237ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาวเขา / โดย ขจัดภัย บุรุษพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งขจัดภัย บุรุษพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2528.
เลขเรียกDS570.ช62 ข26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องพม่ารามัญ / ส. พลายน้อย
ชื่อผู้แต่งส. พลายน้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2544.
เลขเรียกDS527.9 ส113 2544,390.09591 ส672ล 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา