Found: 3,971  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา 765 421 การสื่อความหมายทางธรรมชาติ / ธนกฤต สังข์เฉย.
ชื่อผู้แต่งธนกฤต สังข์เฉย.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี, 2553.
เลขเรียกGV181.18 ธ3อ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับการสื่อความหมาย [Text]
พิมพลักษณ์ม.ป.ท ; ม.ป.พ
เลขเรียก495.51 ค28
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / สัก กอแสงเรือง
ชื่อผู้แต่งสัก กอแสงเรือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2545
เลขเรียก347.07 ส518ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการสื่อความหมายธรรมชาติ [videorecording].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฏหมายสามัญประจำบ้าน : หนังสือให้ความรู้กฏหมายเพื่อประชาชน / วรวุธ สิงห์ธวัช
ชื่อผู้แต่งวรวุธ สิงห์ธวัช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2557.
เลขเรียกKPT68 ว285
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ / ชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฏหมาย.
ชื่อผู้แต่งชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฏหมาย.
พิมพลักษณ์ชัยนาท : ชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฏหมาย, ม.ป.ป.
เลขเรียก370.7 ช175ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักและคำพิพากษา : กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา / สหรัฐ กิติ ศุภการ
ชื่อผู้แต่งสหรัฐ กิติ ศุภการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557
เลขเรียกกฎหมายอาญา,345.05 ส459ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป / สกล สัมพันธ์กลอน.
ชื่อผู้แต่งสกล สัมพันธ์กลอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มณฑลการพิมพ์, 2545.
เลขเรียก340.9593 ส117ค 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อความหมายสหรับครู / สุกัยญา บุญต่อ.
ชื่อผู้แต่งสุกัยญา บุญต่อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. , 2542.
เลขเรียก370.14 ส41ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อความหมายสำหรับครู / อาภัสสรี ไชยคุนา
ชื่อผู้แต่งอาภัสสรี ไชยคุนา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2542
เลขเรียก371.33 อ926ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงถ้วยคำและความหมายของสำนวนไทย / ไขสิริ,ปราโมช ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งไขสิริ,ปราโมช ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2539.
เลขเรียก495.917 ข971ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
13
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ : ความหมายของฟังก์ชัน [videorecording] / บริษัท มัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท มัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้รอบตัว ฉบับกระชับ ชุด คน และ สถานที่ / ต้นคำ ไชยสมหมาย.
ชื่อผู้แต่งต้นคำ ไชยสมหมาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดลฟี, [255-].
เลขเรียก030 ต124ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้รอบตัว ฉบับกระชับ ชุด พืช และ สัตว์ / ต้นคำ ไชยสมหมาย.
ชื่อผู้แต่งต้นคำ ไชยสมหมาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดลฟี, [255-].
เลขเรียก030 ต124ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา