Found: 1,861  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาด้านความมั่นคงทางครอบครัว ของกลุ่มแรงงานในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ ในจังหวัดสมุทรปร...
ชื่อผู้แต่งธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์[สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2540?]
เลขเรียกHQ755.85 ธ461ก 2540,306.87072 ธ461ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยความสัมพันธ์ในครอบครัวและความก้าวร้าวของวัยรุ่น / ผู้วิจัย, ศิริบูรณ์ สายโกสุม.
ชื่อผู้แต่งศิริบูรณ์ สายโกสุม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ? : ม.ป.พ., 2532?].
เลขเรียกHV6157 ศ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปรุงรัก ฉบับครอบครัว / พรรณพิมล หล่อตระกูล
ชื่อผู้แต่งพรรณพิมล หล่อตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทิมส์ (ประเทศไทย), 2550.
เลขเรียก BF575.L8 พ265ค 2550,WS 105.5.F2 พ236ค 2550,152.24 พ264ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัวแสนสนุก : สร้างกิจกรรมครอบครัวให้สนุกจนลูกๆ ติด / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2548.
เลขเรียกHQ755.85 ก84,306.8 ก793
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเล่นเกมออนไลน์ของเด็กนักเรียนกับความสัมพันธ์ในครอบครัว : รายงานการวิจัย / โดย วรรณรัตน์ รัตนวรา...
ชื่อผู้แต่งวรรณรัตน์ รัตนวรางค์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.
เลขเรียก363.147 ว256ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชาความสัมพันธ์ในครอบครัว
ชื่อผู้แต่งรัชนี วรจินดา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2536
เลขเรียก306.87 ร112อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราครอบครัวสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2524.
เลขเรียก306.87 ต367 2524 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลูกผู้ชายตัวจริงในบ้าน : ความรู้ความเข้าใจในบทบาทความสัมพันธ์หญิงชายขั้นพื้นฐาน (Gender for the beg...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551
เลขเรียกส.ร. 306.85 พ113ล 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีครอบครัว ความผูกพันในครอบครัวกับความเข้มแข็งทางใจของวัยรุ่น จังหวัดพระนครศ...
ชื่อผู้แต่งวัชรินทร์ กระแสสัตย์.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียก306.87 ว386ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้านและเรื่องในบ้าน : ครอบครัว รัฐ และการเมืองวัฒนธรรม = In Rosaria''s house : family, body and the...
ชื่อผู้แต่งสายพิณ ศุพุทธมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2555.
เลขเรียกDG552.5 ส64,306.8 ส64บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาครอบครัว = Family Psychology / มณฑิรา จารุเพ็ง text
ชื่อผู้แต่งมณฑิรา จารุเพ็ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2560
เลขเรียกBF636 ม14 2560,306.8 ม122จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่สุดของนัทในใจแม่ / ศิริพรรณ ศักดาทร.
ชื่อผู้แต่งศิริพรรณ ศักดาทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายน์พลัส, 2551.
เลขเรียกHQ755.85 ศ66 2551,306.874 ศ464ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิติหญิง-ชาย : ความแตกต่างบนความเหมือน / สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมดาเพรส จำกัด, 2551.
เลขเรียกHQ1075.5.T5 ม535 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำหน้าที่ของครอบครัวที่มีสามีดื่มสุรา : สุมัทณา แก้วมา Family function of drinking husband fa...
ชื่อผู้แต่งสุมัทณา แก้วมา
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545
เลขเรียก306.855 ส842ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา