Found: 4,045  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : เอเซีย / ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2524.
เลขเรียกJX1569 จ682
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลและนโยบาย ของแหล่งความร่วมมือกับต่างประเทศ / กรมวิเทศสหการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิเทศสหการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิเทศสหการ, 2544.
เลขเรียก338.91 ว611ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : เอเชีย / ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.
เลขเรียก327 จ49ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : เอเชีย / ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.
เลขเรียก327.5 จ249ป 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีและพฤติกรรมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งศิโรตม์ ภาคสุวรรณ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการเมืองระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [2519]
เลขเรียก327.1 ศ37ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีและพฤติกรรมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งศิโรตม์ ภาคสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520.
เลขเรียกJX1308 .ศ635,327 ศ237ท 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบโลก : แนวคิดใหม่ในการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / จุลชีพ ชินวรรโณ
ชื่อผู้แต่งจุลชีพ ชินวรรโณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528.
เลขเรียก327.101 จ658ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมศัพท์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อังกฤษ-ไทย เรียบเรียงโดย ทองใบ ธีรานันทางกูร (หงษ์เวียงจั...
ชื่อผู้แต่งทองใบ ธีรานันทางกูร (หงษ์เวียงจันทร์) ผู้เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ดวงแก้ว [254-].
เลขเรียกJX1226 ท278พ,327.03 ท19พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความสัมมนาของนิสิตว่าด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ชื่อผู้แต่งไชยวัฒน์ ค้ำชู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, c2522.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่มีความสมานฉันท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : การศึกษาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเทศไทย / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561
เลขเรียกDS 575 ม96 2561,327.593 ม962
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ = International relations / นรเศรษฐ เจียมจิโรจน์
ชื่อผู้แต่งนรเศรษฐ เจียมจิโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2553
เลขเรียกJZ1238.T5 น17 2553,327 น224ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฏีและพฤติกรรมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งศิโรตม์ ภาคสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520.
เลขเรียก327 ศ519ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศยุโรปตะวันออก : ปัญหาและการวิเคราะห์ / ประทุมพร วัชรเสถี...
ชื่อผู้แต่งประทุมพร วัชรเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ, 2524.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา